Animirane kinematičke strukture

Završni rad br. 1257
Kristijan Šimunić Ak. god 2009/2010
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlović

Sažetak

ANIMIRANE KINEMATIČKE STRUKTURE

Glavni zadatak ovog rada je upoznavanje s kinematičkim strukturama te njihovo animiranje na primjeru animacije kretanja čovjeka. Rad se sastoji od pet poglavlja, kroz koja se čitatelju pokušava objasniti ostvarenje glavnog zadatka.
Drugo poglavlje se bavi pojmom animacije, tipovima i tehnikama animiranja. Budući da se u radu koristimo 3D računalnom animacijom ona je i podrobnije objašnjena.
U trećem poglavlju upoznajemo se s kinematikom i njezinim tipovima: Unaprijedna i inverzna kinematika. Inverzna kinematika je detaljnije objašnjena jer je njezina primjena velika te se također koristi i u izradi animacije kretanja čovjeka.
U četvrtom poglavlju čitatelja se postepeno vodi kroz sve korake izrade modela čovjeka, svih potrebnih  struktura za animaciju te samu animaciju kretanja čovjeka, tj. hodanja. Koristimo se programskim alatom Blender.

Summary

ANIMATED KINEMATIC STRUCTURES

The main task of this work is to introduce the reader to kinematic structures and their animation on the example of human's walk. The work is composed of five chapters, which are trying to explain the realization of the task.
The second chapter deals with the term „animation“, types and techniques of animation. Since in this work we use 3D computer animation, it is explained in more detail.
In the third chapter we are introduced to the kinematics and its types: Forward and inverse kinematics. Inverse kinematics is explained in more detail because of its great application and is also used in the production of human's walk.
In the fourth chapter, the reader is gradually led step-by-step through man modeling, all the necessary structures for animation, and the animation of human's walk. We use a software tool Blender.