Naslovnica

Fizikalni zakoni se vrlo često moraju implementirati unutar virtualnog okruženja, bila to virtualna stvarnost, računalna igra ili nešto treće. Zadatak ovog rada je proučiti osnovne kinematičke strukture i pomoću kinematičkog lanca izgraditi kinematički model vlaka. Za simulaciju primijenit će se model vlaka u svemiru koji se giba u 3D prostoru. Kako bi se napravila programska aplikacija koja simulira gibanje kinematičkog lanca, prvo je potrebno upoznati se sa samim pojmom kinematičkog lanca, njegovim karakteristikama i vrstama.

Za izradu rada koristile su se četiri vrste alata. Besplatni alat za izradu 3D modela - Blender , alat za 2D grafiku pomoću kojeg se izrađuju teksture za 3D objekte - Gimp, alat pomoću kojeg povezujemo grafički dio i kod - Direct3D, te razvojno okruženje u kojemu je pisan cijlokupni kod - Visual Studio 2008.

Nadalje se u radu pristupa osnovnim zahtjevima koje sustav mora zadovoljiti, te opisivanju modela kinematičkog lanca koji će se koristiti u radu. Cijeli rad se može podijeliti na 3 dijela: na grafički dio (izrada 3D modela), na fizikalni dio (pruočavanje i primjena fizikalnih zakona na translaciju i rotaciju), i na programski dio (implementiranje fizikalnih zakona, te povezivanje grafike i koda). Na kraju su prikazani dobiveni rezultati i opisan je programski produkt.