Interaktivni grafički objekti na Web-u

Matejka Ivančić • Zagreb, lipanj 2012.

TO VIŠE NIJE TAKO...

Nove tehnologije

otvaraju mogućnosti izrade naprednih grafičkih aplikacija bez potrebe dodatnih priključaka

Teme rada:

Canvas

Canvas - osnove korištenja

-> Sada imamo prazan „papir“ za crtanje

  <canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>
  

Canvas - ostvarivanje prikaza u kontekstu

Jednostavan primjer crtanja sa canvasom

 var canvas = document.getElementById('canvas');
 var ctx = canvas.getContext('2d');

 ctx.fillStyle = "rgb(4,113,196)";
 ctx.fillRect (10, 10, 55, 50);
 ctx.fillStyle = "rgba(196, 4, 4, 0.5)";
 ctx.fillRect (30, 30, 55, 50); 
Crtanje pravokutnika

fillRect(x,y,width,height) : crta ispunjeni
strokeRect(x,y,width,height) : crta obrub
clearRect(x,y,width,height) : obriše područje


Korištenje staza

omogućuje crtanje kompleksnijih oblika

Kako to izgleda u praksi...

Grafičko stanje

Transformacije

KineticJS

KineticJS

KineticJS je HTML5 Canvas JavaScript biblioteka koja proširuje 2D kontekst omogućujući canvas interaktivnost za desktop i mobilne aplikacije

Kako KineticJS radi?

 • 4. Rezultat

  Rezultat je mješavina korisničkih slojeva.

 • 3. Korisnički slojevi

  Korisnički slojevi su slojevi koje programeri mogu koristiti kako god hoće. KineticJS aplikacije zahtijevaju barem jedan sloj.

 • 2. Sloj iza pozornice

  Sloj iza pozornice je skriveni sloj koji koristi prilagođeni canvas kontekst za crtanje nevidljivih oblika radi visokih performansi detekcija staza i izvršavanje rukovatelja događaja oblika.

 • 1. Sloj spremnika

  Sloj spremnika je skriveni sloj koji se koristi za detekciju slikovnih elemenata i canvas kompozicije.

Stvaranje pozornice

   var stage = new Kinetic.Stage({
    container: "container",
    width: 578,
    height: 200
   });
   var layer = new Kinetic.Layer();

   stage.add(layer);
 

Crtanje oblika

Svi oblici se zadaju na sličan način: instanciranje željenog objekt sa željenim svojstvima (konfiguracija objekta).

   var rect = new Kinetic.Rect({
    x: 20,
    y: 50,
    width: 100,
    height: 50,
    fill: "#00D2FF",
    stroke: "black",
    strokeWidth: 4
   });

   layer.add(rect); // dodaj objekt sloju
  

Događaji

   shape.on('mousedown mouseover', function(evt){
    // do something
   });
  
Detekcija slikovnih elemenata
Povuci i pusti operacija
  var shape = new Kinetic.Circle({
  draggable: true;
  });
  shape.draggable(true);
  

Prijelazi

Linearan prijelaz

Ostali prijelazi

Easing prijelazi: linear, ease-in, ease-out, ease-in-out, back-ease-in, back-ease-out, back-ease-in-out, elastic-ease-in, elastic-ease-out, elastic-ease-in-out, bounce-ease-in, bounce-ease-out, bounce-ease-in-out, strong-ease-in, strong-ease-out, i strong-ease-in-out
  shape.transitionTo({
   x: 100,
   duration: 1,
   easing: 'bounce-ease-out'
  });
  
Zaustavljanje i nastavljanje prijelaza
Svaki prijelaz se može zaustaviti i nastaviti s stop() i resume() metodama
  trans.stop();  // stop transition
  trans.resume(); // resume transition
  

Easing prijelazi


WebGL

WebGL

WebGL prednosti


No WebGL je API niske razine (eng. low-level), pa tako i jednostavne stvari u WebGL-u rezultiraju u velikoj količini koda, te za razliku od crtanja u canvasu nije jednostavno za korištenje.

Priprema za prikaz u 3D-u

   var canvas;
   var gl;
   
   function start() {
    canvas = document.getElementById("glcanvas");
    initWebGL(canvas); // inicijalizacija GL konteksta
    // nastavlja se samo ako je WebGL dostupan i radi
    if (gl) {
     gl.clearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0); // Postavi boju za brisanje
     gl.clearDepth(1.0);         // Čisti kontekst
     gl.enable(gl.DEPTH_TEST);      // Omogućiti testianje dubine
     gl.depthFunc(gl.LEQUAL);      // Bliže stvari skrivaju dalje
    }
   }
 

Inicijalizacija konteksta

  function initWebGL(canvas) { 
   gl = null; 
  
   try {
    gl = canvas.getContext("webgl") 
      || canvas.getContext("experimental-webgl"); 
   }
   catch(e) {}
   if (!gl) { 
    alert("Neuspješnja inicijalizacija WebGL."); 
   } 
  }
 

Osvjetljavanje scene

Crtamo u 3D prostoru -> potrebno je postaviti programe za sjenčanje koji govore WebGL-u gdje treba crtati i što

Inicijalizacija programa za sjenčanje:
Program za sjenčanje fragmenata
  
  
Program za sjenčanje vrhova
  
  

Kreiranje objekta

Prije crtanja objekta kreiramo spremnik svih vrhova
   function initBuffers() {
    // spremnik vrhova
    squareVerticesBuffer = gl.createBuffer();
    
    // vezanje spremnika za kontekst
    gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, squareVerticesBuffer);
    
    var vertices = [
     1.0, 1.0, 0.0,
     -1.0, 1.0, 0.0,
     1.0, -1.0, 0.0,
     -1.0, -1.0, 0.0
    ];
    
    gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, 
      new Float32Array(vertices), gl.STATIC_DRAW);
   }
  

Crtanje scene

   function drawScene() {
    // brisanje konteksta 
    gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT);
    
    // perspektiva kamere (pogled na scenu)
    // vidno polje od 45° s omjerom širine i visine 640/480
    // crtamo predmete između 0.1 i 100 jedinica
    perspectiveMatrix = makePerspective(45, 640.0/480.0, 0.1, 100.0);
    
    // postavljanje pozicije objekta
    loadIdentity(); // mvMatrix = Matrix.I(4);
    mvTranslate([-0.0, 0.0, -6.0]);
    
    gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, squareVerticesBuffer);
    gl.vertexAttribPointer(vertexPositionAttribute, 3, gl.FLOAT, false, 0, 0);
    setMatrixUniforms();
    gl.drawArrays(gl.TRIANGLE_STRIP, 0, 4); // crta 0bjekt
   }
  

Primjena boje na vrhovima

Bojanje fragmenata
  
  
Crtanje koristeći boje

Three.js

Three.js

Kreiranje prikaza scene
 var renderer = new THREE.WebGLRenderer({antialias: true});
 renderer.setSize(document.body.clientWidth,
         document.body.clientHeight);
 
Dodavanje prikaza scene u HTML dokument
 document.body.appendChild(renderer.domElement);
 
Rezultat:

Kreiranje kamere
 // new THREE.PerspectiveCamera( FOV, viewAspectRatio, zNear, zFar );
 var camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, width/height, 1, 10000);
 camera.position.z = 300;
 
Kreiranje scene s kuglom
 var scene = new THREE.Scene();
 var sphere = new THREE.Mesh(new THREE.SphereGeometry(50, 16, 16),
   new THREE.MeshLambertMaterial({color: 0xCC0000}));
 scene.add(sphere);  
 
Prikaz scene iz kamere
 renderer.render(scene, camera);
 
Kreiranje svijetla
 var light = new THREE.SpotLight();
 light.position.set( 10, 50, 130 );
 scene.add(light);
 
Sjene
 // omogućiti sijene za prikaz scene
 renderer.shadowMapEnabled = true;
 
 // omogućiti sjene za svijetlo
 light.castShadow = true;
 
 // omogućiti sjene za objekt
 sphere.castShadow = true;
 sphere.receiveShadow = true; 
 
Odabir objekata
Projektiramo zraku u scenu i pronalazimo sjecišta s objektima
 var projector = new THREE.Projector();
 window.addEventListener('mousedown', function (ev){
  if (ev.target == renderer.domElement) {
   var x = ev.clientX;
   var y = ev.clientY;
   var v = new THREE.Vector3((x/width)*2-1, -(y/height)*2+1, 0.5);
   projector.unprojectVector(v, camera);
   var ray = new THREE.Ray(camera.position, 
               v.subSelf(camera.position).normalize());
   var intersects = ray.intersectObjects(controller.objects);
   if (intersects.length > 0) {
    controller.setCurrent(intersects[0].object);
   }
  }
 }, false);
 

Zaključak

Uvođenje novih tehnologija canvas i WebGL omogućuje

Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.