Osim u papirnatom obliku, seminarski, završni i diplomski rad treba predati i u elektroničkom obliku na nekom od medija (CD ili DVD) koji treba obavezno sadržavati sljedeće:

 1. Tekst rada u izvornom obliku (primjerice MS Word ili Open Office dokument).
 2. Tekst rada u PDF formatu.
 3. Preslika (sken) potpisanog izvornika obrasca završnog zadatka koji je studentu uručen prilikom preuzimanja teme završnog rada (ako ga nema u pdf dokumentu iz prethodne točke).
 4. Direktorij s izvornim tekstovima programa i pripadajućim projektom.
 5. Direktorij s izvršnim programom koji treba sadržavati i
  - potrebne ulazne datoteke,
  - pročitajme.txt datoteku u kojoj se nalaze detaljne upute kako pokrenuti program i dobiti jednake rezultate kao one koji su opisani u radu,
  - poddirektorij sa slobodnim (free) instalacijskim programima koji su potrebni za izvođenje programa.

Nije nužno ali je poželjno da sadrži i:

 1. Direktorij s literaturom u elektroničkom obliku (materijali pronađeni na Internetu, a korišteni su u radu).
 2. Direktorij s tekstom rada u html formatu. Na početnoj stranici (pri vrhu) treba pisati o kojem je radu riječ (seminarski ili diplomski rad), naslov, ime i prezime te MBR studenta i najmanje dva linka. Prvi na arhivu (zip ili rar) direktorija s izvornim tekstovima programa (3), a drugi na arhivu direktorija s izvršnim programom (4).

Prezentaciju rada (ppt) nije obavezno staviti na CD. Prezentaciju treba poslati mailom voditelju i/ili mentoru najkasnije 5 dana prije obrane.