Prva laboratorijska vježba iz Dubokog učenja

Gradijenti višeslojnih mreža, uvod u Tensorflow, potpuno povezani duboki modeli, studija slučaja: MNIST

Predmet ove vježbe su unaprijedni duboki modeli za klasifikaciju. Pokazat ćemo da se ti modeli mogu promatrati ili kao višeslojne unaprijedne neuronske mreže ili kao produbljeni logistički modeli koje smo upoznali u nultoj vježbi. Oba pogleda vode na istu programsku izvedbu koja se temelji na optimiranju izglednosti parametara modela. Kako bismo olakšali razvoj i ubrzali eksperimentiranje, proučit ćemo mogućnost automatske diferencijacije koju danas nude brojni programski okviri za numeričku optimizaciju. Posebnu pažnju poklonit ćemo Tensorflowu kao trenutno najnaprednijem alatu te kategorije.

Cilj vježbe je razviti sedam modula: data, fcann2, tf_linreg, tf_logreg, tf_deep, ksvm_wrap, i mnist_shootout. Modul data će biti nadograđena verzija istoimenog modula iz nulte vježbe. Modul fcann2 će sadržavati implementaciju dvoslojnog potpuno povezanog modela temeljenog na Numpyjevim primitivima. Organizacijski i izvedbeno, taj modul bi trebao biti vrlo sličan modulu logreg iz nulte vježbe. Sljedeća tri modula sadržavat će implementacije triju postupaka strojnog učenja rastuće složenosti, temeljene na okviru Tensorflow. Modul ksvm_wrap će umatati klasifikator s jezgrenim ugrađivanjem i potpornim vektorima izveden u modulu sklearn.svm biblioteke scikit-learn te omogućiti usporedbu s klasifikatorima temeljenima na dubokom učenju. Konačno, modul mnist_shootout će usporediti performansu do tada razvijenih klasifikatora na skupu podataka MNIST.

0a. Uvodne napomene o dubokim modelima

Duboki modeli strojnog učenja temelje se na apstraktnim reprezentacijama podataka do kojih dolazimo slijedom naučenih nelinearnih transformacija. U ovoj i sljedećoj vježbi razmatramo duboke modele koji su diskriminativni i unaprijedni. Diskriminativni model za dani podatak \(\mathbf{x}\) na izlazu izravno generira uvjetnu vjerojatnost zavisne varijable \(P(Y|\mathbf{X})\). Diskriminativne modele tipično koristimo kad na raspolaganju imamo označene podatke prikladne za nadzirano učenje. U unaprijednom modelu tok informacija je jednosmjeran što znači da (među)rezultati obrade ne mogu biti spojeni unatrag prema izlazu. Osnovni diskriminativni duboki model jest višeslojna unaprijedna neuronska mreža.

Umjetne neuronske mreže

Umjetne neuronske mreže su model strojnog učenja kojeg izražavamo usmjerenim grafom skalarnih procesnih jedinica koje nazivamo umjetnim neuronima. Jedan od važnih ciljeva neuronskih mreža je postavljanje računskog modela biološkog učenja odnosno razumijevanje mehanizama učenja u mozgu živog bića. Iako je vrlo srodno neuronskim mrežama, duboko učenje nema ambiciju modelirati biološke procese, nego proučava učenje kompozicijskih modela od praktičnog značaja koji mogu i ne moraju imati biološku interpretaciju.

Umjetni neuroni tipično provode afinu redukciju ulaznog vektora, što možemo sažeto prikazati izrazom \( f(\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+b) \). Pri tome vektor \( \mathbf{x} \) predstavlja ulazne varijable, vektor \( \mathbf{w} \) i skalar \( b \) predstavljaju slobodne parametre koji se optimiraju postupkom učenja, dok \( f \) predstavlja tzv. prijenosnu funkciju umjetnog neurona. Uloga prijenosne funkcije je da u model unese nelinearnost. Ako za \( f \) odaberemo funkciju softmax, umjetni neuron će provoditi višerazrednu logističku regresiju. Ako za \( f \) odaberemo sigmoidalnu funkciju \( σ(s)=e^s/(1+e^s) \), umjetni neuron će provoditi binarnu logističku regresiju. Zbog boljeg učenja dubokih modela, sigmoidu danas istiskuje zglobnica (engl. rectified linear unit, ReLU) \( f(s) = \mathrm{ReLU}(s) = \max(0, s) \) .

Višeslojne unaprijedne mreže

Neuronska mreža s jednim ulaznim slojem, sofmaksom na izlazu, i gubitkom koji maksimizira izglednost parametara ekvivalentna je logističkoj regresiji. Međutim, na ovom kolegiju proučavamo "produbljene" modele koje dobivamo kad između ulaza i izlaza logističke regresije dodamo jednu ili više nelinearnih transformacija. Među njima, posebnu klasu čine unaprijedni modeli u kojima ne postoje povratne veze među neuronima. Takve modele možemo predstaviti acikličkim usmjerenim grafom gdje čvorovi odgovaraju neuronima, dok lukovi modeliraju povezanost neurona. Poput logističke regresije, unaprijedne duboke modele najčešće učimo gradijentnim spustom koji optimira izglednost predviđanja modela. Suprotno od logističke regresije, funkcija gubitka dubokih modela nije konveksna, što znači da ne postoji garancija da ćemo naći globalni optimum.

U ovoj vježbi posebno će nam biti zanimljive višeslojne mreže s potpuno povezanim slojevima. U takvim mrežama neurone možemo organizirati u slojeve \( S_k \) za koje vrijedi da neuroni sloja \( k \) na svojim ulazima primaju sve neurone sloja \( k-1 \). Za razliku od logističke regresije, višeslojni modeli mogu modelirati nelinearnu decizijsku granicu, ali po cijeni nekonveksne funkcije cilja.

U posljednje vrijeme popularno je, umjesto pojedinih neurona, čitav sloj promatrati kao kompoziciju linearnog i nelinearnog koraka obrade. Ako se dogovorimo da prijenosna funkcija vektorskog operanda odgovara konkatenaciji prijenosnih funkcija komponenata, dolazimo do sljedećeg sažetog zapisa k-tog sloja unaprijedne potpuno povezane mreže sa zglobnom aktivacijom:

\( \mathbf{s_k} = \mathbf{W_k}\cdot\mathbf{h_{k-1}} + \mathbf{b_k} \\ \mathbf{h_k} = \mathrm{ReLU}(\mathbf{s_k}) \)

Sljedeća ilustracija prikazuje dva pogleda na istu potpuno povezanu unaprijednu mrežu. Na lijevoj strani je klasični prikaz gdje krugovi odgovaraju neuronima sa skalarnim izlazom i zglobnom prijenosnom funkcijom. Na desnoj strani je vektorizirani računski graf kojeg ćemo koristiti u ovom kolegiju: data

Gradijenti u dvoslojnom potpuno povezanom modelu

Razmotrimo sada kako bismo odredili gradijente u prethodno prikazanom primjeru dvoslojnog potpuno povezanog modela. Izrazimo klasifikacijski model vektorskim jednadžbama:

\( \mathbf{s_1} = \mathbf{W_1} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b_1} \\ \mathbf{h_1} = \mathrm{ReLU}(\mathbf{s_1}) \\ \mathbf{s_2} = \mathbf{W_2} \cdot \mathbf{h_1} + \mathbf{b_2} \\ P(Y|\mathbf{x}) = \mathrm{softmax}(\mathbf{s_2}) . \)

Naša funkcija gubitka biti će prosjek negativne log-izglednosti modela preko svih podataka:

\( L(\mathbf{W_1},\mathbf{b_1}, \mathbf{W_2},\mathbf{b_2}| \mathbf{X}, \mathbf{y}) = -\frac{1}{N} \sum_i \log P(Y=y_i|\mathbf{x}_i) \)

Vidimo da funkcija gubitka u podatku \( \mathbf{x}_i \) odgovara kompoziciji većeg broja jednostavnijih funkcija. Gubitak \(L\) ovisi o vjerojatnostima \(P\) koje ovise o linearnoj klasifikacijskoj mjeri drugog sloja \(\mathbf{s_2}\) koja ovisi o skrivenom sloju \(\mathbf{h_1}\) i parametrima \(\mathbf{W_2}\) i \(\mathbf{b_2}\). Skriveni sloj \(\mathbf{h_1}\) ovisi o svojoj linearnoj mjeri \(\mathbf{s_1}\), koja konačno ovisi o parametrima \(\mathbf{W_1}\) i \(\mathbf{b_1}\) te podatcima \(\mathbf{x}\). Stoga gradijente gubitka obzirom na parametre određujemo ulančavanjem. Parcijalne derivacije gubitka po j-tim retcima \( \mathbf{W_2} \) i \( \mathbf{b_2} \) biti će vrlo slične onom što smo imali u višerazrednoj logističkoj regresiji. U obzir ćemo uzeti algebarsku strukturu problema, tj. da vrijedi: \( \partial {s_2}_{ij}/ \partial \mathbf{W_2}_{k:} = \partial {s_2}_{ij}/ \partial \mathbf{b_2}_{k:} = 0, \; \forall k \neq j \; . \) Da bismo postigli kompaktniji zapis koristit ćemo matricu aposteriornih vjerojatnosti \(\mathbf{P}\) te matricu vektorski kodiranih oznaka \(\mathbf{Y'}\) koje smo uveli u nultoj vježbi. Na kraju dobivamo sljedeće izraze:

\( \frac{∂L_i}{∂\mathbf{W_2}_{j:}} = \frac{∂L_i}{∂{s_2}_{ij}} \cdot \frac{∂{s_2}_{ij}}{∂\mathbf{W_2}_{j:}} = ({P}_{ij} - {Y'}_{ij}) \cdot \mathbf{h_1}_i^\top \; , \\ \frac{∂L_i}{∂b_{2j}} = \frac{∂L_i}{∂\mathbf{s_2}_{ij}} \cdot \frac{∂\mathbf{s_2}_{ij}}{∂b_{2j}} = ({P}_{ij} - {Y'}_{ij}) \; . \)

Put do gradijenata po \(\mathbf{W_1}\) i \(\mathbf{b_1}\) nešto je složeniji, jer gradijente treba propagirati preko svih komponenata drugog sloja. Međutim, to propagiranje nije komplicirano jer Jakobijan linearnog sloja odgovara matrici težina, dok je Jakobijan zglobnice dijagonalna matrica koja na dijagonali ima nule i jedinice ovisno o predznaku odgovarajuće komponente prvog sloja. Kad konačno dođemo do linearne mjere prvog sloja, možemo iskoristiti izvode koje smo bili dobili u drugom sloju. Ovisnost linearne klasifikacijske mjere drugog sloja o parametrima drugog sloja posve je jednaka ovisnosti linearne mjere prvog sloja o parametrima prvog sloja. Stoga su analitički izrazi parcijalnih derivacija \(\partial \mathbf{s}_1/\partial \mathbf{W_1}\) vrlo slični odgovarajućim izrazima u drugom sloju:

\( \frac{∂L_i}{∂\mathbf{s_1}_{i}} = \frac{∂L_i}{∂\mathbf{s_2}_i} \cdot \frac{∂\mathbf{s_2}_i}{∂\mathbf{h_1}_{i}} \cdot \frac{∂\mathbf{h_1}_{i}}{∂\mathbf{s_1}_{i}} \cdot = (\mathbf{P}_{i:} - \mathbf{Y'}_{i:}) \cdot \mathbf{W_2} \cdot \mathrm{diag}([\![s_{1i:}>0]\!]) \;, \\ \frac{∂L_i}{∂\mathbf{W_1}_{j:}} = \frac{∂L_i}{∂{s_1}_{ij}} \frac{∂\mathbf{s_1}_{ij}}{∂\mathbf{W_1}_{j:}} = \frac{∂L_i}{∂{s_1}_{ij}} \mathbf{x_i}^\top \;, \\ \frac{∂L_i}{∂b_{1j}} = \frac{∂L_i}{∂{s_1}_{ij}} \frac{∂\mathbf{s_1}_{ij}}{∂{b_1}_{j}} = \frac{∂L_i}{∂{s_1}_{ij}} \)

Ovdje valja primijetiti kako naša ambicija nije brzo izračunati pojedine gradijente za pojedine podatke. Naprotiv, naš cilj je brzo izračunati sve gradijente za sve podatke oslanjanjem na optimirane biblioteke matrične algebre. S obzirom na to da najveći doprinos brzini možemo ostvariti memorijskim optimizacijama, model trebamo izraziti matričnim operacijama koje djeluju nad svim podatcima. Stoga ćemo, kao i kod logističke regresije gradijente svakog sloja računati odjednom za sve retke parametara i za sve podatke.

Međutim, za razliku od logističke regresije, u dubokim mrežama moramo donijeti odluku o redoslijedu računanja gradijenata (npr. hoćemo li prije računati \(\frac{∂L_i}{∂\mathbf{b_1}}\) ili \(\frac{∂L_i}{∂\mathbf{b_2}}\)). Putokaz za rješavanje tog rebusa daje nam algoritam širenja unatrag.

Računanje gradijenata širenjem unatrag

U prikazanim jednadžbama možemo uočiti jednu specifičnost dubokih modela: vidimo da se parcijalna derivacija \( \frac{∂L_i}{∂\mathbf{s_2}_i} \) javlja u sva četiri gradijenta po parametrima funkcije gubitka. Tu specifičnost možemo iskoristiti kako bismo do željenih gradijenata došli uz minimalni računski napor. Parcijalne derivacije funkcije cilja po čvorovima računskog grafa nećemo morati računati više od jednom ako ih budemo računali unatrag, od izlaza prema ulazu mreže. Taj jednostavni ali vrlo efikasni pristup formalizira algoritam širenja unatrag (engl. backprop).

Postupak širenja pogreške unatrag prikazali smo na sljedećoj slici. Crne strelice prikazuju evaluiranje modela i računanje gubitka u zadanom podatku (tzv. unaprijedni prolaz, engl. forward pass). Crvene strelice prikazuju postupno računanje gradijenata prema algoritmu širenja unatrag (tzv. unatražni prolaz, engl. backward pass).

data

Sad se čini da su nam poznate sve komponente rješenja našeg problema. Znamo kako računati gradijente s obzirom na pojedine parametre, kao i kojim redoslijedom to obaviti. Međutim, htjeli bismo prije kraja još jednom naglasiti dva netrivijalna detalja. Prvi detalj je petlja po podatcima. Ako želimo uživati prednosti optimiranih biblioteka i izbjeći iteriranje u Pythonu, onda svaki pojedini gradijent trebamo odjednom izračunati za sve podatke. Ako imamo 100000 podataka, prvo ćemo izračunati 100000 redaka matrice \( \mathbf{G}_\mathbf{s_2} = [ (\frac{∂L_i}{∂\mathbf{s_2}_{i}})_{i=1}^N ] \), zatim 100000 redaka matrice \( \mathbf{G}_\mathbf{h_1} = [ (\frac{∂L_i}{∂\mathbf{h_1}_{i}})_{i=1}^N ] \), itd. Ovakav pristup je vrlo neobičan za inženjere koji su navikli sve pisati u vlastitom aranžmanu, jer strahovito povećava memorijske zahtjeve postupka. Međutim, tu cijenu moramo platiti, jer u suprotnom naš algoritam ne bismo mogli izraziti optimiranim lego-kockicama za matrične operacije pa bi nam učenje bilo sporije za nekoliko redova veličine.

Drugi detalj je računanje gradijenata težina. Ovdje vam preporučamo da umjesto odvojenog računanja gradijenata po retcima težina (kao što sugeriraju gore navedene jednadžbe) koristite pristup kojeg smo u nultoj vježbi pokazali na logističkoj regresiji (isp. odjeljak 0d uvodne vježbe). Naime, nije previše teško pokazati da se kompletna matrica gradijenata (koja se u iteraciji gradijentnog spusta naprosto dodaje matrici težina) može izraziti jednostavnim matričnim umnoškom. Gradijente težina u k-tom sloju \(\mathrm{grad}(\mathbf{W_k}) \) dobivamo množenjem transponirane matrice gradijenata gubitka po linearnoj mjeri k-tog sloja u svim podatcima \(\mathbf{G}_\mathbf{s_k}\) s matricom svih ulaza u k-ti sloj \(\mathbf{H}_{k-1}\). Na sličan način računamo i sve gradijente po komponentama pomaka k-tog sloja. Ovdje nam umjesto matričnog množenja treba zbrajanje stupaca matrice \(\mathbf{G}_\mathbf{s_k}\), a za to možemo koristiti funkciju np.sum.

U konkretnom primjeru naše dvoslojne mreže, imali bismo sljedeći redoslijed računanja parcijalnih derivacija funkcije gubitka:

 1. gradijenti gubitka obzirom na linearnu mjeru drugog sloja u svim podatcima:
 2. gradijenti gubitka obzirom na parametre drugog sloja
 3. gradijenti gubitka obzirom na nelinearni izlaz prvog sloja u svim podatcima:
 4. gradijent gubitka obzirom na linearnu mjeru prvog sloja u svim podatcima:
 5. gradijenti gubitka obzirom na parametre prvog sloja:

0b. Uvodne napomene o Tensorflowu

Tensorflow je biblioteka otvorenog koda za oblikovanje metoda strojnog učenja s naglaskom na sljedeće ključne mogućnosti:

Iako postoje i drugi alati sa sličnim aspiracijama (theano, torch, caffe i sl.), Tensorflow je zbog čiste arhitekture, bogate biblioteke, efikasne implementacije i sveobuhvatne dokumentacije trenutno jedan od boljih izbora za razne primjene dubokog učenja.

Tensorflow najbolje radi pod Linuxom. Moguće ga je instalirati preko pip-a, a za neke distribucije (npr, arch Linux) dostupni su i binarni paketi. Odnedavna postoji i mogućnost rada na operacijskim sustavima Windows i iOS. Najsvježije informacije o tome možete naći na službenim stranicama.

Kako bi se osigurala maksimalna efikasnost izvođenja na heterogenim arhitekturama, program koji koristi Tensorflow uvijek se sastoji od dvije odvojene faze:

 1. oblikovanje računskog grafa,
 2. zadavanje računskih upita.

Napomena: modul eager omogućuje relaksiranje tog pravila.

Ilustrirajmo zadavanje programa u Tensorflowu na jednostavnom primjeru:

import tensorflow as tf
# oblikovanje računskog grafa
a = tf.constant(5)
b = tf.constant(8)
x = tf.placeholder(dtype='int32')
c = a + b * x
d = b * x

# fazu zadavanja upita započinjemo 
# stvaranjem izvedbenog konteksta:
session = tf.Session()

# zadajemo upit: izračunati c uz x=5
c_val = session.run(c, feed_dict={x: 5})

# ispis rezultata
print(c_val)

Prvi dio prikazanog primjera sadrži naredbe koje stvaraju čvorove računskog grafa: a, b, x, c i d. Imenske ovisnosti među izrazima definiraju lukove grafa koji modelira relaciju ovisnosti: čvor c ovisi o čvorovima a, b i x, dok čvor d ovisi o čvorovima b i x. Čvorovi grafa mogu biti konstante (tf.constant: a, b), ulazni podatci (tf.placeholder: x), tenzorski izrazi (c, d) te parametri postupka (tf.variable) i operacije koje ćemo upoznati kasnije. Ulazni podatci, tenzorski izrazi i konstante interno su predstavljeni tipom tf.Tensor. Skalarni izrazi se tretiraju kao specijalan slučaj 0-dimenzionalnog tenzorskog izraza.

Računske upite zadajemo pozivima metode run izvedbenog konteksta session. Prvi argument metode run predstavlja listu čvorova koje želimo izračunati. Drugi argument predstavlja rječnik sa vrijednostima ulaznih podataka koje će biti iskorištene tijekom izračuna. Povratna vrijednost metode run je n-torka vrijednosti čvorova koji su navedeni u prvom argumentu. Ako želimo izračunati samo jedan čvor, možemo ga navesti i izvan liste, a metoda će tada vratiti njegovu vrijednost izvan n-torke (taj oblik je korišten i u gornjem primjeru).

Primijetite da imena c i c_val referenciraju različite objekte. Ime c referencira čvor grafa u kojem se nalazi operacija a + b * x. S druge strane, ime c_value nakon poziva metode run referencira broj 45. Izračunavanje tenzorskih izraza i parametara stvara objekt odgovarajućeg numpyjevog podatkovnog tipa (skalara ili višedimenzionalnog polja). Višedimenzionalni ulazni podatci mogu biti zadani ili Numpyjevim objektima ili ugrađenim tipovima Pythona. Prijenos podataka u Tensorflow i iz njega ilustrirat ćemo sljedećim primjerom:

import tensorflow as tf
import numpy as np
X = tf.placeholder(tf.float32, [2, 2]) 
Y = 3 * X + 5 
z = Y[0,0]
sess = tf.Session()
Y_val = sess.run(Y, feed_dict={X: [[0,1],[2,3]]})
z_val = sess.run(z, feed_dict={X: np.ones((2,2), dtype=np.float32)})

Nakon što primjer utipkamo ili zalijepimo u interaktivnu ljusku Pythona, rezultate izvođenja možemo provjeriti sljedećim upitima:

>>> print(Y_val[0,0], type(Y_val))
5.0 <class 'numpy.ndarray'>
>>> print(z_val, type(z_val))
8.0 <class 'numpy.float32'>

Tijekom izvođenja metode run Tensorflow prvo određuje relevantni fragment računskog grafa. Ako u našem primjeru zatražimo izračunavanje izraza c, čvorovi a, b, x, i c će biti uvršteni u izračun (tim redoslijedom), dok će se čvor d izostaviti (jer c ne ovisi o d). Nakon toga, relevantni fragment grafa predaje se na izvršavanje izvedbenom modulu odabrane platforme. Ako na računalu postoji slobodni GPU koji korištena verzija Tensorflowa podržava, računske operacije će se izvršiti upravo tamo. Time se omogućava pohranjivanje privremenih vrijednosti na elementu računalnog sustava koji izvršava operacije te posljedično postiže bolja performansa.

0c. Primjena Tensorflowa u strojnom učenju

Kad u Tensorflowu oblikujemo postupak strojnog učenja, računski graf tipično sadržava sljedeće grupe čvorova:

 1. parametri (tf.Variable) i ulazni podatci (tf.placeholder),
 2. operacije koje formuliraju model strojnog učenja,
 3. operacije koje formuliraju funkciju gubitka,
 4. operacije koje formuliraju optimizacijski postupak.

Deklaracije parametara i ulaznih podataka daju osnovne informacije o postupku optimizacije: što optimiramo (parametre) i na temelju čega (podataka). Deklaracije određuju tip podataka (podrazumijevano tf.float32) i dimenzionalnost (ako se radi o vektoru, matrici ili tenzoru). Informacija o tipu podatka se koristi prilikom prevođenja računskog grafa u optimirani izvršni kod za odabranu arhitekturu (dakle, Tensorflow interno koristi statičko tipiziranje). Kako bi se omogućio rad sa skupovima podataka različite brojnosti, dimenzije čvorova ulaznih podataka (placeholder) mogu biti zadane ključnom rječju None, kao u sljedećem primjeru.

X = tf.placeholder(tf.float32, [None, 5]) 
Y = 3 * X + 5 

U prikazanom primjeru deklarirali smo matricu nepoznatog broja 5-dimenzionalnih ulaznih podataka. Dimenzije ulaznog tenzora X i međurezultata Y postati će poznate tek u trenutku zadavanja računskog upita kad će konkretna vrijednost matrice X biti zadana argumentom feed_dict. Nakon izvođenja sljedećeg koda, Y_val će pokazivati na numpyjevu matricu dimenzija 3x5 čiji će svi elementi biti jednaki 8.

sess = tf.Session()
Y_val = sess.run(Y, feed_dict={X: np.ones((3,5))})

Tensorflow razlikuje statičke i dinamičke dimenzije tenzora. Statičke dimenzije tenzora određuju se na temelju deklaracija ulaznih podataka, a možemo ih dobiti pozivom metode get_shape. Ako neke dimenzije nisu zadane deklaracijom, odgovarajuća statička dimenzija biti će None. Tako će sljedeći kod ispisati TensorShape([Dimension(None), Dimension(5)]):

print(Y.get_shape())

Ako je dinamička dimenzionalnost ulaznog polja važna za naš graf, do nje možemo doći pozivom funkcije tf.shape. Tako će sljedeći odsječak ispisati [3, 5].

print(sess.run(tf.shape(Y), feed_dict={X: np.ones((3,5))}))

Model strojnog učenja zadajemo pythonskim kodom koji formalizira vezu između ulaznih podataka i predikcije modela. Na sličan način zadajemo i funkciju gubitka koja formalizira "dobrotu" predikcije modela u odnosu na zadane željene rezultate. Često ćemo se izražavati uz pomoć elemenata bogatog klijentskog sučelja Tensorflowa. Tensorflow podržava složene operacije nad vektorima, matricama i tenzorima (slično kao i numpy) što pogoduje prevođenju u efikasan izvršni kod za grafičke procesore.

Optimizacijski postupak definira na koji način funkcija gubitka utječe na napredovanje parametara modela. Najjednostavniji postupak je gradijentni spust kojeg implementira razred tf.train.GradientDescentOptimizer. Metoda minimize tog razreda stvara čvor grafa (operaciju) koja provodi jednu iteraciju gradijentnog spusta: računa gradijente funkcije gubitka obzirom na parametre, te uvećava parametre u smjeru negativnog gradijenta.

Tipična implementacija algoritma strojnog učenja sastoji se od sljedećih koraka:

 1. definicija računskog grafa: to smo objasnili gore;
 2. incijalizacija izvedbenog konteksta: stvaramo objekt tipa tf.Session koji pamti tekuće vrijednosti parametara te provodimo inicijalizaciju parametara korištenjem funkcije tf.global_variables_initializer;
 3. učenje: iterativno izračunavamo čvor grafa kojeg smo stvorili metodom minimize odabranog gradijentnog postupka; analitičko deriviranje funkcije gubitka Tensorflow provodi automatski :-)

U mnogim postupcima dubokog učenja, parametre težina ćemo inicijalizirati slučajnim vrijednostima. Kako biste tijekom razvoja postupka osigurali ponovljivost rezultata, generator slučajnih brojeva možete inicijalizirajti na konstantu:

tf.set_random_seed(100)

1. Generiranje linearno nerazdvojivih podataka

Rješenje ove vježbe slobodno preuzmite ovdje.

U dosadašnjim eksperimentima logistička regresija je postizala iznimno dobre klasifikacijske rezultate. To nije nikakvo čudo jer se pokazuje da aposteriorna vjerojatnost razreda podataka generiranih Gaussovim razdiobama s dijeljenom kovarijancom odgovara upravo sigmoidi afino transformiranih podataka. Istina, u našim smo eksperimentima mrvicu odstupili od teoretskih pretpostavki (naši razredi su imali različite kovarijance), ali rezultati pokazuju da to odstupanje nije bilo presudno. Sada ćemo situaciju malo otežati na način da pozitivne i negativne podatke generiramo nešto složenijim generativnim modelom.

Upute:

Izvedite potprogram sample_gmm_2d te ga ispitajte uz pomoć prethodno razvijenih potprograma za crtanje (graph_surface i graph_data). Ovisno o parametrima i stanju generatora slučajnih brojeva, vaš rezultat mogao bi izgledati kao na sljedećoj slici. Naši parametri bili su K=4, C=2, N=30.

data

Ako je rezultat izvođenja prihvatljiv, pohranite kod u datoteku data.py.

2. Višeslojna klasifikacija u Pythonu (20% bodova)

Oblikujte i izvedite modul fcann2 za rad s probabilističkim klasifikacijskim modelom s jednim skrivenim slojem prema uputama iz odjeljka 0a. Neka organizacija vašeg koda bude sukladna organizaciji modula logreg iz prethodne vježbe. Napišite metode fcann2_train, fcann2_classify. Isprobajte njihov rad na umjetnom skupu 2D podataka dvaju razreda dobivenih iz Gaussove mješavine od 6 komponenata.

Ovisno o parametrima i stanju generatora slučajnih brojeva, vaš rezultat mogao bi izgledati kao na sljedećoj slici. Naši parametri bili su: K=6, C=2, N=10, param_niter=1e5, param_delta=0.05, param_lambda=1e-3 (koeficijent regularizacije), dimenzija skrivenog sloja: 5.

data

Ako je rezultat prihvatljiv, pohranite kod u datoteku fcann2.py.

3. Linearna regresija u Tensorflowu (10% bodova)

Tipičnu strukturu implementacije algoritma strojnog učenja u Tensorflowu prikazat ćemo na potpunom primjeru optimizacijskog postupka za određivanje parametara pravca y = a * x + b koji prolazi kroz točke (1,3) i (2,5).

import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

## 1. definicija računskog grafa
# podatci i parametri
X = tf.placeholder(tf.float32, [None])
Y_ = tf.placeholder(tf.float32, [None])
a = tf.Variable(0.0)
b = tf.Variable(0.0)

# afini regresijski model
Y = a * X + b

# kvadratni gubitak
loss = (Y-Y_)**2

# optimizacijski postupak: gradijentni spust
trainer = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.1)
train_op = trainer.minimize(loss)

## 2. inicijalizacija parametara
sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())

## 3. učenje
# neka igre počnu!
for i in range(100):
 val_loss, _, val_a,val_b = sess.run([loss, train_op, a,b], 
   feed_dict={X: [1,2], Y_: [3,5]})
 print(i,val_loss, val_a,val_b)

Zadatci:

Ako je rezultat prihvatljiv, pohranite kod u datoteku tf_linreg.py.

4. Logistička regresija u Tensorflowu (20% bodova)

U ovom zadatku ćemo postupak logističke regresije izvesti uz pomoć Tensorflowa. Dobiveni kod će biti oko dvostruko kraći od "ručnog rada" koji je bio predmet nulte vježbe. Glavne prednosti Tensorflowa su u tome što ne moramo izvoditi gradijente te što se dobiveni program bez ikakvih izmjena može izvršavati na moćnim grafičkim karticama. Te prednosti će se pokazati presudnima kod velikih modela sa stotinama milijuna slobodnih parametara (kod malih modela procesori opće namjene mogu biti brži od grafičkih procesora zbog dugotrajnog prebacivanja podataka).

U uvodnim primjerima smo vidjeli da program koj koristi Tensorflow za mnoge veličine treba imati dva imena (npr. loss i val_loss te a i val_a). Prvo ime nam treba za referenciranje čvora računskog grafa, dok drugo povezujemo sa stvarnom vrijednošću koju to ime poprima za konkretne podatke. Kako bismo izbjegli potrebu za dvostrukim imenima zgodno je algoritam izraziti razredom čiji podatkovni elementi sadrže čvorove grafa dok klijentski kod ista imena koristi za pohranjivanje konkretnih vrijednosti koje ti čvorovi poprimaju u pojedinim upitima. Stoga bi razred za logističku regresiju nad Tensorflowom mogao imati sljedeću strukturu.

class TFLogreg:
 def __init__(self, D, C, param_delta=0.5):
  """Arguments:
    - D: dimensions of each datapoint 
    - C: number of classes
    - param_delta: training step
  """

  # definicija podataka i parametara:
  # definirati self.X, self.Yoh_, self.W, self.b
  # ...

  # formulacija modela: izračunati self.probs
  #  koristiti: tf.matmul, tf.nn.softmax
  # ...

  # formulacija gubitka: self.loss
  #  koristiti: tf.log, tf.reduce_sum, tf.reduce_mean
  # ...

  # formulacija operacije učenja: self.train_step
  #  koristiti: tf.train.GradientDescentOptimizer,
  #       tf.train.GradientDescentOptimizer.minimize
  # ...

  # instanciranje izvedbenog konteksta: self.session
  #  koristiti: tf.Session
  # ...

 def train(self, X, Yoh_, param_niter):
  """Arguments:
    - X: actual datapoints [NxD]
    - Yoh_: one-hot encoded labels [NxC]
    - param_niter: number of iterations
  """
  # incijalizacija parametara
  #  koristiti: tf.initializers.global_variables 
  # ...

  # optimizacijska petlja
  #  koristiti: tf.Session.run
  # ...

 def eval(self, X):
  """Arguments:
    - X: actual datapoints [NxD]
    Returns: predicted class probabilites [NxC]
  """
  #  koristiti: tf.Session.run

Primijetite da za razliku od prethodne vježbe točne oznake razreda podataka za učenje sada nazivamo Yoh_ umjesto Y_. Razlog tome je što unakrsnu entropiju u Tensorflowu lakše izražavamo kad su oznake smještene u matrici gdje retci odgovaraju podatcima, a stupci razredima (tzv. one-hot notacija). Ako podatak x_i odgovara razredu c_j, onda vrijedi Yoh_[i,j]=1 te Yoh_[i,k]=0 za k!=j ("one hot"). Podsjetimo se, tako organizirane oznake razreda u ranijim matematičkim izrazima nazivali smo matricom vektorski kodiranih oznaka \(\mathbf{Y'}\).

Struktura ispitnog programa bila bi vrlo slična ispitnim programima iz prethodne vježbe:

if __name__ == "__main__":
 # inicijaliziraj generatore slučajnih brojeva
 np.random.seed(100)
 tf.set_random_seed(100)

 # instanciraj podatke X i labele Yoh_

 # izgradi graf:
 tflr = TFLogreg(X.shape[1], Yoh_.shape[1], 0.5)

 # nauči parametre:
 tflr.train(X, Yoh_, 1000)

 # dohvati vjerojatnosti na skupu za učenje
 probs = tflr.eval(X)

 # ispiši performansu (preciznost i odziv po razredima)

 # iscrtaj rezultate, decizijsku plohu

Zadatci:

Ako je rezultat izvođenja prihvatljiv, pohranite kod u datoteku tf_logreg.py.

5. Konfigurabilni duboki modeli u Tensorflowu (20% bodova)

Naš sljedeći zadatak je proširiti izvedbu logističke regresije na način da omogućimo jednostavno zadavanje potpuno povezanih modela proizvoljne dubine. Nazovimo naš novi razred TFDeep. Neka sučelje tog razreda bude posve identično sučelju razreda TFLogreg, osim što ćemo u konstruktoru umjesto dimenzionalnosti podataka i broja razreda zadati listu cijelih brojeva koji će određivati broj neurona u svakom sloju. Nulti element te liste definira dimenzionalnost podataka, dok njen posljednji element (na rednom broju n-1) odgovara broju razreda. Elementi konfiguracije na indeksima od 1 do n-2 (ako postoje) sadržavaju brojeve neurona u skrivenim slojevima. Tako konfiguracija [2,3] odgovara logističkoj regresiji dvodimenzionalnih podataka u tri razreda. Konfiguracija [2,5,2] odgovara modelu s jednim skrivenim slojem h koji se sastoji od 5 neurona:

h = f (X * W_1 + b_1)
 probs = softmax(h * W_2 + b_2) 

U posljednjem primjeru dimenzije čvorova grafa trebaju biti kako slijedi (upitnici označavaju nepoznatu brojnost skupa podataka na kojem primijenjujemo model):

 X   ... [?,2]
 W_1  ... [2,5]
 b_1  ... [1,5]
 h_1  ... [?,5]
 W_2  ... [5,3]
 b_2  ... [1,3]
 probs ... [?,3]

Implementacija razreda TFDeep biti će vrlo slična implementaciji razreda TFLogreg. Najviše posla ćemo imati u konstruktoru jer moramo izraziti konstrukciju grafa u ovisnosti konfiguracijskoj listi. S obzirom na to da broj slojeva može biti različit, matrice težina i vektore pomaka trebat će smjestiti u liste (nazovimo ih self.W i self.b). Jednako vrijedi i za matrice skrivenih slojeva koje možemo pohraniti u listu self.h. Definiciju dimenzija parametara možemo provoditi iz petlje po indeksima konfiguracijske liste. Radi veće jasnoće izvornog koda, predlažemo vam da formulaciju modela izvedete u zasebnoj petlji. Nelinearnost u skrivenim slojevima možete izraziti uz pomoć funkcija TensorFlowa tf.ReLU, tf.sigmoid odnosno tf.tanh.

Zadatci:

Ovisno o parametrima i stanju generatora slučajnih brojeva, vaš rezultat mogao bi izgledati kao na sljedećoj animaciji (naši parametri bili su: K=6, C=2, N=10, param_niter=1e4, param_delta=0.1, param_lambda=1e-4 (koeficijent regularizacije), config=[2,10,10,2], ReLU).

data

Ako je rezultat izvođenja prihvatljiv, vaš kod pohranite u datoteku tf_deep.py.

6. Usporedba s jezgrenim SVM-om (10% bodova)

Podsjetite se na svojstva jezgrenog SVM-a (model, gubitak, optimizacija) te pročitajte dokumentaciju modula svm biblioteke scikit-learn. Oblikujte razred KSVMWrap kao tanki omotač oko modula sklearn.svm kojeg ćemo moći primijeniti na našim dvodimenzionalnim podatcima. S obzirom na to da će omotač biti jednostavan, učenje možemo provesti iz konstruktora dok predikciju razreda, dohvat klasifikacijskih mjera (potrebne za prosječnu preciznost) i dohvat potpornih vektora možemo izvesti u metodama. Neka sučelje razreda bude kako slijedi:

'''
Metode:
 __init__(self, X, Y_, param_svm_c=1, param_svm_gamma='auto'):
  Konstruira omotač i uči RBF SVM klasifikator
  X,Y_:      podatci i točni indeksi razreda
  param_svm_c:   relativni značaj podatkovne cijene
  param_svm_gamma: širina RBF jezgre

 predict(self, X)
  Predviđa i vraća indekse razreda podataka X

 get_scores(self, X):
  Vraća klasifikacijske mjere
  (engl. classification scores) podataka X;
  ovo će vam trebati za računanje prosječne preciznosti.

 suport
  Indeksi podataka koji su odabrani za potporne vektore
'''

Zadatci:

data

Ako je rezultat izvođenja prihvatljiv, pohranite kod u datoteku ksvm_wrap.py.

7. Studija slučaja: MNIST (20% bodova)

U dosadašnjim vježbama naučene modele nismo evaluirali na nezavisnom skupu za testiranje. Takvi eksperimenti ne bi nužno otkrili generalizacijski potencijal algoritama, jer se generativni modeli stvarnih podataka ne moraju moći opisati Gaussovim razdiobama. Zato ćemo se u ovoj vježbi posvetiti generalizacijskoj performansi na stvarnom skupu podataka MNIST.

MNIST predstavlja skup slika rukom pisanih znamenki od 0 do 9. Svaka znamenka predstavljena je slikom dimenzija 28x28 piksela. MNIST sadrži 60000 slika u skupu za učenje, i 10000 slika u skupu za testiranje. MNIST možemo jednostavno učitati sljedećim kodom:

import tensorflow as tf
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

Sada su skupovi slika i indeksi razreda predstavljeni Numpyjevim matricama x_train, y_train, x_test i y_test. Do dimenzija podataka i broja razreda možemo doći jednostavnim propitivanjem oblika tih matrica.

N=x_train.shape[0]
D=x_train.shape[1]*x_train.shape[2]
C=np.max(y_train)+1

Pojedinačne slike možemo prikazati pozivom funkcije plt.imshow pri čemu preporučamo koristiti argument cmap = plt.get_cmap('gray').

Zadatci:

Ako je rezultat izvođenja prihvatljiv, pohranite kod u datoteku mnist_shootout.py.

8. Normalizacija po podatcima (bonus)

Proučite postupak normalizacije po podatcima (engl. batch normalization) za potpuno povezane modele. Proširite duboki klasifikator iz zadatka 5 kodom koji normalizira izlaz linearnog dijela svakog skrivenog sloja tako da za tekuću grupu ima sredinu nula i jediničnu varijancu. Pripazite na to da parametre normalizacije valja mijenjati samo prilikom učenja. Usporedite dobivenu performansu s performansom osnovnih dubokih modela.

Za sve bodove potrebno je razviti vlastitu implementaciju, a ne koristiti tf.nn.batch_normalization.