Osnovne naredbe u UNIX okruženju

Općenito: naredbom 'man' možemo dobiti dodatne informacije o svakoj naredbi u UNIX-u. Dovoljno je iza 'man' napisati ime naredbe koja nas zanima, npr. 'man pwd'.

Opisane naredbe:

 

pwd
(print working directory - ispiši radni direktorij)

Naredba pwd ispisuje u kojemu se direktoriju trenutno nalazimo - tzv. radni direktorij ili trenutni direktorij. Na početku rada (odmah nakon pristupa UNIX računalu preko programa telnet) to je korisnikov home direktorij. Koristi se samo navođenjem naredbe i pritiskom na tipku Enter:

> pwd
(ispisuje trenutni direktorij)


mkdir
(make directory - kreiraj direktorij)

Oblik:
mkdir <ime_direktorija>

Naredba mkdir stvara novi direktorij unutar direktorija u kojemu se treutno nalazimo. Ime novog direktorija se piše iza same naredbe:

> mkdir lijevi
(stvara direktorij lijevi unutar trenutnog direktorija)

Novi direktorij se tada naziva i poddirektorij jer se nalazi unutar drugoga direktorija. Tako je u ovom primjeru direktorij lijevi zapravo i poddirektorij home direktorija. Uzastopnom uporabom naredbe mkdir možemo napraviti više poddirektorija:

> mkdir desni
(stvara direktorij desni unutar trenutnog direktorija, tako da sada imamo dva poddirektorija)

Na ovaj način možemo načiniti hijerarhijsku strukturu direktorija, koja se još naziva i stablo. Uporabom gornja dva primjera načinili smo dva poddirektorija unutar našega home direktorija, što se može prikazati kao:

home
  |--- lijevi
  |
   --- desni


ls 
(list - pregledaj)

Oblik:
ls
ls -l

Naredbom ls služimo se kada želimo vidjeti (izlistati) sadržaj direktorija u kojemu se trenutno nalazimo (npr. ako su u njemu neki naši dokumenti i drugi direktoriji). Nakon aktiviranja naredbe ispisuje se sadržaj direktorija:

> ls
(ispisuje sadržaj direktorija)

U našem primjeru, trebala bi se ispisati imena direktorija koje smo načinili, lijevi i desni. Iza imena direktorija je napisan znak '/' koji označava da je riječ o direktorijima. Taj znak se ne ispisuje kod imena datoteka.
Želimo li dobiti više informacija o datotekama i direktorijima u tekućem direktoriju, naredbu ls možemo pozvati sa opcijom -l (long), koja pokazuje detaljniji ispis:

> ls -l
(ispisuje sadržaj direktorija sa više podataka o svakom elementu)


rmdir 
(remove directory - obriši direktorij)

Oblik:
rmdir <ime_direktorija>

Naredba rmdir briše direktorij čije ime navedemo iza naredbe. Direktorij koji brišemo se mora nalaziti u trenutnom direktoriju (ne možemo obrisati nešto čega nema). 

> rmdir desni
(briše direktorij lijevi unutar trenutnog direktorija)

Direktorij koji želimo obrisati mora biti prazan. Ako se u tom direktoriju nešto nalazi (datoteke ili drugi poddirektoriji), moramo to prethodno sami obrisati.


cd 
(change directory - promijeni direktorij)

Oblik:
cd <ime_direktorija>
cd <put_do_direktorija>

Naredba cd mijenja radni direktorij u onaj kojega napišemo neposredno iza naredbe. Ako se npr. nalazimo u našem home direktoriju i imamo poddirektorij lijevi, u njega ćemo otići sa:

> cd lijevi
(mijenja radni direktorij u direktorij lijevi)

što se može provjeriti sa naredbom pwd.
Ako se sada želimo vratiti u nadređeni direktorij, koristit ćemo specijalnu oznaku za nadređeni direktorij koja se sastoji od dvije točke:

> cd ..
(vraćamo se u nadređeni direktorij)

Međutim, moguće je i kombiniranje ovih elemenata, tako da se iz poddirektorija lijevi možemo odjednom premjestiti u poddirektorij desni naredbom: 

> cd ../desni
(vraćamo se u nadređeni direktorij a zatim u direktorij desni)

Ovakva struktura iza naredbe cd naziva se i put (path), jer zapravo zadajemo put kojim se krećemo kroz stablo direktorija. Između direktorija elemenata puta potrebno je staviti znak '/'. Ako u glavnom, home direkoriju imamo poddirektorij lijevi a u njemu poddirektorij jedan, tada se iz glavnog direktorija u direktorij jedan možemo premjestiti sa

> cd lijevi/jedan
(premještamo se u poddirektorij lijevi a zatim u njegov poddirektorij jedan)

Želimo li se vratiti u naš home direktorij, bez obzira gdje se nalazimo dovoljno je samo napisati naredbu cd bez ikakvih parametara:

> cd
(vraćamo se u home direktorij)


cp 
(copy - kopiraj)

Oblik:
cp <izvorište> <odredište>

Naredbom cp možemo kopirati datoteku s jednog mjesta (izvorište) na neko drugo (odredište). Pretpostavimo da se u tekućem direktoriju nalazi datoteka nesto.txt. Sljedećom naredbom kopirat ćemo tu datoteku u drugu datoteku imena drugo.txt:

> cp nesto.txt drugo.txt
(datoteku nesto.txt kopira u drugo.txt)

Nakon izvršavanja ove naredbe imat ćemo dvije datoteke identičnog sadržaja (datoteka drugo.txt jednaka je po sadržaju datoteci nesto.txt). Datoteku možemo kopirati i u neki drugi direktorij. Ako npr. imamo direktorij lijevi, onda datoteku nesto.txt možemo pod istim imenom kopirati u taj direktorij naredbom:

> cp nesto.txt lijevi
(datoteku nesto.txt kopira u direktorij lijevi)

Ako pak želimo da datoteka u drugom direktoriju ima drugi naziv, tada jednostavno navedemo željeno ime datoteke iza imena direktorija:

> cp nesto.txt lijevi/trece.txt
(datoteku nesto.txt kopira u direktorij lijevi ali pod imenom trece.txt)

Možemo se kao izvorištem poslužiti i nekom datotekom koja nije u tekućem direktoriju. Sljedeća naredba kopirat će datoteku trece.txt iz poddirektorija lijevi u tekuci direktorij pod imenom cetvrto.txt:

> cp lijevi/trece.txt cetvrto.txt
(datoteku trece.txt iz poddirektorija lijevi kopira u tekući direktorij pod imenom cetvrto.txt)


mv 
(move - premjesti)

Oblik:
mv <izvorište> <odredište>

Naredbom mv služimo se na sličan način kao i naredbom cp, s tom razlikom da će naredba mv premjestiti izvorišnu datoteku na odredište. Ako u tekućem direktoriju imamo datoteku nesto.txt, izvršavanjem sljedeće naredbe preimenovat ćemo datoteku nesto.txt u datoteku drugo.txt:

> mv nesto.txt drugo.txt
(datoteku nesto.txt premješta u drugo.txt)

Želimo li datoteku drugo.txt premjestiti u poddirektorij lijevi, to možemo učiniti sljedećom naredbom:

> mv drugo.txt lijevi
(datoteku drugo.txt premješta u poddirektorij lijevi)

Datoteku možemo premjestiti i pod drugim imenom, kao u sljedećem primjeru:

> mv drugo.txt lijevi/drugo1.txt
(datoteku drugo.txt premješta u poddirektorij lijevi i preimenuje u drugo1.txt)


rm 
(remove - obriši)

Oblik:
rm <ime_datoteke>

Naredbom rm služimo se kada želimo obrisati neku datoteku. Ako se u tekućem direktoriju nalazi datoteka drugo.txt, nju možemo obrisati sa

> rm drugo.txt
(briše datoteku drugo.txt)

Datoteka koju želimo obrisati ne mora se nalaziti u tekućem direktoriju, no tada moramo navesti put do mjesta gdje se ona nalazi. U sljedećem primjeru brišemo datoteku trece.txt koja se nalazi u poddirektoriju lijevi:

> rm lijevi/drugo.txt
(briše datoteku drugo.txt iz poddirektorija lijevi)