Stjepan Groš

Englesko-hrvatski rječnik

Na ovim stranicama navodit ću prijevode engleskih izraza za koje očekujem da će se koristiti u svim studentskim radovima! Pojmovi su poredani po abecedi. Svi komentari itekako su dobro došli budući da ne smatram navedene prijevode (bar u većini slučajeva) konačnima! Prijevodi za koje sam posebno nesiguran stavljeni su u nakošena slova. Ako imate bilo kakvih prijedloga za dodavanje novih pojmova ili komentare na postojeće, slobodno mi ih šaljite.

Kod svake riječi na hrvatskom ili engleskom jeziku može se nalaziti uglata zagrada u kojoj je navedeno područje u kojemu se riječ koristi. Ako uglate zagrade nema, tada je prijevod općenit ili nema nedvosmislenosti. Za sada se spominju sljedeća područja:

Također, određeni prijevodi se preferiraju, dok neki manje. Ako se neki prijevod ne preferira tada je prikazan u crvenoj boji.

Sadržaju ovog riječnika doprinos je dao i Marin Golub. Kada se prijedlozi prijevoda između njega i mene razlikuju, tada će u vitičastim zagradama biti navedeni inicijali onoga tko koristi pojedinu varijantu prijevoda.

A (18)

EngleskiHrvatski
access control list lista prava pristupa, lista s pravima pristupa
access network pristupna mreža
access point pristupna točka
analysis of competing hypotheses analiza suprotstavljenih hipoteza
anti-aliasing zaglađivanje
anti reply zaštita od ponavljanja
application (imenica) primjena
application data unit (ADU) aplikacijska podatkovna jedinica
application layer aplikacijski sloj
application protocol data unit (APDU, A-PDU) aplikacijska protokolna jedinica
application server aplikacijski poslužitelj
area (npr. u OSPF-u) područje
asset sredstvo, resurs
attack on endpoints napad na krajnje točke/sustave [komunikacije]
attack pattern obrazac napada
attack trees stabla napada
attack vector vektor napada
audit log revizijski zapis
authentication ovjera, autentifikacija

B (19)

EngleskiHrvatski
backpropagation propagacija unatrag
backpropagation algorithm algoritam propagacije pogreške unatrag
backup pričuvna kopija (imenica), izrada pričuvne kopije (glagol)
backwards compatibility kompatibilnosti unazad
bandwidth širina propusnog pojasa
backbone okosnica
best-effort network mreža najbolje namjere
breach proboj
breakpoint [DBG] prekid, prekidna točka
(ethernet) bridge premosnik
boot pokretanje
botnet mreža kompromitiranih računala
breach proboj
breakpoint prekidna točka
broadcast difuzija
buffer spremnik
business continuity kontinuitet poslovanja
business impact analysis analiza utjecaja na poslovanje
busy wait radno čekanje

C (40)

EngleskiHrvatski
cache (memory) privremena memorija
challenge-response autentification autentifikacija izazov-odgovor
circular buffer kružni spremnik
classfull klasni (u IP-u klasno adresiranje)
classless bezklasni (u IP-u bezklasno adresiranje)
clipping [VoIP] odsjecanje
clock cycle [ARCH] vremenski ciklus, strojni ciklus, interni ciklus
clock rate, clock speed [ARCH] frekvencija generatora takta
cloud computing računarstvo u oblaku
code injection (vulnerability) (ranjivost) ubacivanja koda
command line naredbeni redak
komandna linija
compatibility usklađenost, uskladivost
computer science računalna znanost
computer fraud računalna prijevara
computing science računarska znanost
connection spoj
connectionless bespojan/bespojna
connection oriented spojno orijentiran
connection service spojna usluga
connectionless service bespojna usluga
configure podesiti, podešavati
congestion avoidance [TCP] izbjegavanje zakrčenja, faza izbjegavanja zakrčenja
congestion control [TCP] upravljanje zakrčenjem
congestion window (cwnd) [TCP] prozor zakrčenja
consent
privola GDPR
consumer-producer proizvođač-potrošač
content management system (CMS) sustav upravljanja sadržaja
context-free grammar kontekstno-neovisna gramatika
control [IS] kontrola
control plane [RT] ravnina upravljanja
upravljačka ravnina
copy-paste kopiraj i zalijepi
core network jezgrena mreža
covert channel prikriveni kanal
crossover (UTP) ukriženi (UTP)
customization prilagodba
cybercriminal računalni kriminal
cyber threat intelligence obavještajni rad o kibernetičkim prijetnjama
cyber range
kibernetički poligon Virtualizirana okolina unutar koje se može testirati napad i obrana bez opasnosti da se naruše kritični poslovni procesi. Takvi sustavi se intenzivno koriste u vojskama, tvrtkama i u nizu drugih organizacija.
cyclic redundancy check (CRC) ciklički zaštitni kod
cyberthreat računalna prijetnja

D (31)

EngleskiHrvatski
daemon poslužiteljski proces
dashboard kontrolna ploča, nadzorna ploča
data controller
voditelj obrade Pojam iz GDPR uredbe. Prijevod preuzet iz hrvatske inačice direktive.
data historian
povijesna baza Povijesna baza (data historian) se upotrebljava u sustavima SCADA za zapisivanje povijesnih podataka. Prijevod je preuzet iz brošure Končar KET-a za njihov proizvod Proza NET.
data leakage prevention
sprečavanje curenja podataka Radi se najčešće o sustavima za sprečavanje curenja podataka, međutim, sam naziv nema u sebi pojam "system" ili nešto slično te iz tog razloga u prijevodu ne piše "sustav", "rješenje" ili slično.
data link layer podatkovni sloj
data manipulation instructions [ARCH] Instrukcije za rukovanje podacima
data mining dubinska analiza podataka
data processor
izvršitelj obrade Pojam iz GDPR uredbe. Prijevod preuzet iz hrvatske inačice direktive.
data protection officer
službenik za zaštitu podataka Pojam iz GDPR uredbe. Prijevod preuzet iz hrvatske inačice direktive.
date representation prikaz datuma
data mining dubinska analiza podataka
decision tables tablice odlučivanja
deep learning [ML] duboko učenje
default podrazumijevano
default free zone [RT] zona bez podrazumijevane staze
denial of service (DoS) usraćivanje usluge, napad uskraćivanja usluge
dependency zavisnost, ovisnost
to deploy, deployment
upogoniti, upogonjavanje Kao prijevod za imenicu može se koristiti raspoređivanje, razvrstavanje, razmještavanje ili nešto slično.
designated router odabrani usmjernik
desktop computer stolno računalo
development razvoj
direct-attached storage direktno spojeni sustav za pohranu podataka
directory traversal (vulnerability) (ranjivost) kretanja direktorijima,
(ranjivost) prolaska direktorijima
disk array polje diskova
disk storage diskovni sustav za pohranu podataka, diskovni sustav
distance-vector protocol protokol vektora udaljenosti
distributed denial of service (DDoS) raspodijeljeni napad uskraćivanja usluge
downgrading, downgrade attack degradiranje, napad degradiranjem
download preuzimanje
driver upravljački program

E (16)

EngleskiHrvatski
egress interface izlazno sučelje
egress network izlazna mreža
encryption kriptiranje
elektronička pošta
e-mail, email
elektronička pošta, elektronička poruka O kontekstu ovisi točan prijevod. Naime, tim pojmom može se označiti cijeli sustav za razmjenu elektroničkih poruka, ali može se odnositi i na jednu poruku.
e-mail header zaglavlje poruke elektroničke pošte (ili kratko zaglavlje)
e-mail message poruka elektroničke pošte
end-to-end encryption šifriranje s kraja na kraj
end user krajnji korisnik
end point krajnja točka
end-to-end s kraja na kraj
exception iznimka
execution control upravljanje izvođenjem
expiry timer vremensko brojilo valjanosti
explicit congestion notification (ECN) eksplicitna dojava zakrčenja
exploit metoda iskorištavanja

F (23)

EngleskiHrvatski
fairness nepristranost
feature [ML] značajka
feedforward network [ML] unaprijedna mreža
file descriptor opisnik datoteke
file handle indetifikator datoteke
file management upravljanje datotekama
firewall sigurnosna stijena
flash disks poluvodički diskovi
floating-point register registar za podatke s pomičnim zarezom
flood, flooding preplavljivanje
floor structuring for computer installations podna konstrukcija za računalne instalacije
floppy disk drive disketna jedinica
forking [VoIP] grananje
forking server [VoIP] poslužitelj za grananje
forwarding proslijeđivanje
forwarding information base (FIB) baza proslijeđivanja
forwarding plane ravnina proslijeđivanja
forwarding table tablica proslijeđivanja
framework okvir
full duplex dvosmjerna (komunikacija)
fully-connected feed forward artificial neural network unaprijedna potpuno-povezana umjetna neuronska mreža
fuzzy logic neizrazita logika
fuzzy testing
neizrazito testiranje Označava način testiranja u kojemu se sustavu koji se testira daje niz raznolikih ulaza koji se generiraju slučajno ili po nekakvom algoritmu.

G (2)

EngleskiHrvatski
garbage collection automatsko upravljanje memorijom
sakupljanje smeća
gateway poveznik

H (13)

EngleskiHrvatski
half duplex obosmjerna (komunikacija)
handshake dogovaranje
hash sažetak
hash algorithm algoritam sažimanja
hash function funkcija sažimanja
header file [C] zaglavlje, zaglavna datoteka
heap manipulation rukovanje gomilom
hidden layer [ML] skriveni sloj
home agent (MIP) agent na domaćoj mreži
honeypot mamac, lažna žrtva {MG}
host byte order poredak okteta na računalu
računalni poredak okteta
host intrusion detection system (HIDS) računalni sustav otkrivanja napada
hub koncentrator

I (14)

EngleskiHrvatski
identification identifikacija, predstavljanje
identity and access management (IAM) upravljanje identitetima i pristupom
image (disk image) slika (slika diska)
information security informacijska sigurnost
ingress interface ulazno sučelje
ingress network ulazna mreža
injection attack napad ubacivanja, napad ubacivanjem
interface sučelje
inter-autonomous system routing usmjeravanje između autonomnih sustava
internet service provider (ISP) pružatelj internet usluga
intra-autonomous system routing usmjeravanje unutar autonomnih sustava
intrusion detection system (IDS) sustav za otkrivanje napada
intrusion prevention system (IPS) sustav za sprečavanje napada {SG}
sustav za sprječavanje napada {MG}
inter-process communication (IPC) međuprocesna komunikacija

J (2)

EngleskiHrvatski
job management upravljanje zadacima
Java virtual machine (JVM) Javin virtualni stroj

K (5)

EngleskiHrvatski
kernel jezgra
kernel [OS] jezgra operacijskog sustava
kernel level mode jezgrin način rada
kernel space jezgrin prostor
jezgrina okolina
key exchange razmjena ključeva

L (14)

EngleskiHrvatski
Learning Classifier Systems (LCS) klasifikatorski sustavi sa sposobnošcu ucenja
legacy free slobodno od naslijeđa, bez naslijeđa
licky bucket (algorithm) kabao koji curi (algoritam kabla koji curi)
link veza
link down notification obavijest o neaktivnoj vezi
obavijest o deaktiviranju veze
link-state advertisement oglašavanje/objava stanja veze
link state notification obavijest o stanju veze
link state protocol protokol stanja veze
link up notification obavijest o aktivnoj vezi
obavijest o aktiviranju veze
locator (routing locator, RLOC) lokator (usmjernički lokator)
log (imenica)dnevnik, (glagol)zabilježiti
log entry zapis, zapis u dnevniku
logging bilježenje
logical link control (LLC) sublayer podsloj upravljanja logičkim povezivanjem

M (13)

EngleskiHrvatski
machine learning [ML] strojno učenje
malware [software] zloćudni program, zlonamjerni program
media access control (MAC) sublayer podsloj pristupa prijenosnom sloju
memory cycle time trajanje spremničkog ciklusa
memory volatility nepostojanost memorije
message passing razmjena poruka
metadata meta podaci
mobility mobilnost, pokretljivost
multicast difuzija u grupi
multidimensional višedimenzionalni
multihoming višepristupnost
multi-layer perceptron [ML] višeslojni perceptron
multithreading [OS] višedretvenost

N (9)

EngleskiHrvatski
namespace prostor imena
network byte order mrežni poredak okteta
network attached storage (NAS) mrežni sustav za pohranu podataka
network intrusion detection system (NIDS) sustav otkrivanja napada na mreži
network layer mrežni sloj
neural network [ML] neuronska mreža
nick nadimak
nonce [CRYPTO] jednokratni (slučajni) broj
nontransit area neprijenosno/netranzitno područje

O (12)

EngleskiHrvatski
object file objektna datoteka
offline predodređeno, odspojeno, isključeno, izvanmrežno
(nema jedinstvenog prijevoda za sve kontekste)
one-time password (OTP) jednokratna lozinka
online spojeno, na zahtjev, uključeno, umreženo
(nema jedinstvenog prijevoda za sve kontekste)
online shopping kupovina putem Interneta
open source otvoreni kod
open source license licenca otvorenog koda
open source tools alati otvorenog koda
operating system operacijski sustav
order preserving encryption (OPE) šifriranje/kriptiranje s očuvanjem poretka
order revealing encryption (ORE) šifriranje/kriptiranje s otkrivanjem poretka

P (27)

EngleskiHrvatski
packet drop odbacivanje paketa
packet interception presretanje paketa
packet reject odbijanje paketa
padding ispuna, dopuna
paging [OS] straničenje
palm-top computer dlanovnici, ručna računala
parallel processing architectures arhitekture paralelne obrade
parallel processing techniques tehnike usporedne obrade
patch zakrpa
payload sadržaj, teret
peer-to-peer network partnersko umrežavanje, partnerska mreža, partnerske mreže
pentest, pentesting, penetration testing penetracijsko ispitivanje
perfect forward secrecy savršena unaprijedna tajnost
physical layer fizički sloj
pipeline control [ARCH] Upravljanje cjevovodom, upravljanje protočnom strukturom
plugin
dodatak Kod koji proširuje ili na neki drugi način nadograđuje funkcionalnost aplikacija. Alternativni izraz software plugin.
point-to-point od točke do točke
policy politika
port
pristup Riječ port se može odnositi na različite stvari, primjerice u slučaju protokola TCP i UDP radi se o 16-bitnom broju koji služi za identifikaciju aplikacija u komnikaciji, dok se primjerice na preklopniku (switch) radi o utičnici u koju se priključuje računalo ili nekakav drugi uređaj na lokalnu mrežu Ethernet.
presentation layer prezentacijski sloj
pre-shared key dijeljena tajna
privilege escalation podizanje ovlasti,
eskalacija ovlasti
protocol data unit (PDU) protokolna jedinica
proxy posrednik
proxy server posrednički poslužitelj
pseudo-radnom function (PRF) pseudo-slučajna funkcija
pull prozivati, povlačiti

Q (3)

EngleskiHrvatski
quality of service (QoS) kvaliteta usluge
queue red
queuing discipline ?

R (21)

EngleskiHrvatski
ransomware ucjenjivački kod, ucjenjivački zloćudni kod
real-time stvarno vrijeme
recurrent neural network povratna neuronska mreža
redirect server poslužitelj za preusmjeravanje
remote access udaljeni pristup
resource resurs, sredstvo
retargeting [VoIP] preusmjeravanje
reusability višestruka upotreba/upotrebljivost
reuse ponovo upotrijebiti/koristiti
risk assessment procjena rizika
risk management upravljanje rizicima
risk mitigation ublažavanje rizika
read-only memory (ROM) permanentna memorija, ispisna memorija
round trip time (RTT) vrijeme povrata
route staza
router usmjernik
routing usmjeravanje
routing information base (RIB) baza usmjeravanja
basa usmjerničkih/usmjerivačkih informacija
routing table tablica usmjeravanja
runtime environment [OS] izvršno okruženje
runtime storage allocation [OS] dinamičko zauzimanje memorije

S (39)

EngleskiHrvatski
sampling uzorkovanje
sampling rate učestalost uzorkovanja
sandbox zaštićena okolina/okruženje
scalability skalabilnost, razmjeran rast
scheduling, scheduler raspoređivanje, raspoređivač
security posture stanje sigurnosti
security through obsucirty sigurnost korištenjem prikrivanja
sigurnost temeljena na prikrivanju
self-organizing map [ML] samoorganizirajuća mapa
sequence number slijedni broj
server poslužitelj
service usluga
session sjednica
session keys sjednički ključevi
session layer sjednički sloj
shared memory [OS] dijeljena memorija
shift register posmačni registar
side channel, side channel attack sporedni kanal, napad korištenjem/putem sporednog kanala
signal path [VoIP] upravljački put, put upravljanja
simplex jednosmjerna (komunikacija)
single instruction stream, multiple data stream [ARCH] jednostruki instrukcijski tok, višestruki podatkovni tok
slow start [TCP] polagani start
smartphone pametni telefon
social engineering društveni inženjering
socket spojna točka, pristupna točka
software plugin
programski dodatak Kod koji proširuje ili na neki drugi način nadograđuje funkcionalnost aplikacija.
spam mail message, spam neželjena elektroniča poruka (neželjena elektronička pošta, neželjena poruka)
spoofing lažiranje (izvorišnih IP adresa, adrese izvorišta, izvorišta), podvala
spyware špijunski programi
SQL injection attack napad ubacivanja SQL izraza, napad ubacivanjem SQL izraza
statefull sa stanjem
statefull inspection ispitivanje temeljeno na stanju (necega, primjerice veze)
stateless bez stanja
stream type structure [ARCH] protočna struktura
stub (area) [RT] krajnji (krajnje područje)
stub [OS] spojni modul
subject [MAIL] naslov
supervized learning [ML] nadzirano učenje
supply chain management upavljanje dobavnim lancem
switch, ethernet switch preklopnik
system log sistemski dnevnik

T (14)

EngleskiHrvatski
tag (tagging) oznaka (označavanje)
threat prijetnja
threat capability sposobnost prijetnje
three-way handshake sinkronizacija u tri koraka (uspostava spoja, raskid spoja)
throughput propusnost
timeout (glagol) istek vremenskog ograničenja
timeout (subjekt) vremensko ograničenje
timestamp vremenska oznaka
token [COMP] leksička jedinka
token bucket (algorithm) kabao sa znakovima (algoritam kabla sa znakovima)
traffic engineering upravljanje prometom
transit area prijenosno/tranzitno područje
transport layer prijenosni sloj
trojan horse [IS] trojanski konj

U (11)

EngleskiHrvatski
unicast jednoodredišno slanje
unicast address jednoodredišna adresa
unsupervized learning [ML] nenadzirano učenje
update ažurirati, osvježiti
upgrade nadogradnja, nadograditi
upload postavljanje
USB disk prijenosni spremnik {MG}
USB disk
use case slučaj uporabe, slučaj korištenja, primjer korištenja
user agent korisnički agent
user level mode korisnički način rada
user space korisnički prostor
korisnička okolina

V (8)

EngleskiHrvatski
valid valjan
variable declaration deklaracija varijable
vector arithmetic unit vektorska aritmetička jedinica
vector processing vektorska obrada
vendor management upravljanje dobavljačima
virtual private network (VPN) virtualna privatna mreža
voice over IP (VoIP) glasovna komunikacija korištenjem protokola IP
vulnerability ranjivost

W (5)

EngleskiHrvatski
web resources metadata metapodaci sredstava na Webu
Web services Web usluge
well-formed dobro oblikovan
whitelist lista dozvoljenih
worm [IS] crv