Sažetak

Rad opisuje izradu, korištenje i primjenu sustava za upravljanje sadržajem virtualne scene. Ovakvi sustavi najčešće se koriste u simulatorima za terapiju i obuku ljudi. Uvodni dio rada daje pregled drugih sustava koji se koriste u te svrhe. Središnja poglavlja opisuju aplikacija sustava koja se koristi za prikaz upravljane scene na sučelju pacijenta, a izrađena je u sklopu rada. Na kraju su prikazani rezultati i navedena moguća proširenja.
Ključne riječi: interaktivno upravljanje scenom, terapija izlaganjem, simulator, prikazivanje grafa scene