Uvod

Simulacija deformabilnih modela temeljenih na fizikalnim zakonitostima više se od dva desetljeća pojavljuje u računalnoj grafici. To interdisciplinarno polje kombinira Newtonovsku dinamiku, numeričku matematiku, diferencijalne izračune, računarsku znanost i mnoge druge kako bi se dobili što precizniji izračuni i što bolje simulacije. Polje je zanimljivo zbog svoje primjene u raznim granama industrije poput automobilske, filmske, industrija igara i ostalih. Unutar računalne grafike ovo područje se primjenjuje na modeliranje objekata, simulaciju lomova, plastičnosti, tkanina, fluida, raznih simulacija u stvarnom vremenu i ostalih.

U ovom radu bit će predstaljeni model deformabilnog objekta, kao i matematičke metode koje se koriste u njegovom modeliranju. Naglasak će biti stavljen na metodu konačnih elemenata. Implementacija spomenutih pojmova napravljena je u aplikaciji Deforma u kojoj će, uz spomenuti model, biti predstavljeni i neki od koncepata objektnog dizajna.

Slika 1. Simulacija kapanja deformabilne tvari.