ProblemTrgovačkogPutnika.exe

ProblemTrgovačkogPutnika.zip

ProblemNkraljica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR

 

Primjena genetskih algoritama

Andrea Knez

Voditelj: Marin Golub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, travanj 2008.


 

Sadržaj

1.   Uvod

2.   Genetski algoritmi

2.1.   Općenito o genetskim algoritmima

2.2.   Generiranje početne populacije

2.3.   Funkcija cilja (Fitness function)

2.4.   Selekcija

2.4.1.   Jednostavna selekcija

2.4.2.   Linearno sortirajuća selekcija

2.4.3.   K-turnirska selekcija

3.   Prikazi rješenja

3.1.   Binarni prikaz

3.2.   Prikaz permutiranim nizom

3.3.   Matrični prikaz

4.   Genetski operatori

4.1.   Križanje (Crossover)

4.1.1.   Križanje sa k točaka prekida

4.1.2.   PMX križanje (Partially Matched Crossover)

4.1.3.   Pohlepno križanje (Greedy Crossover)

4.1.4.   GSX križanje (Greedy Subtour Crossover)

4.2.   Mutacija

4.2.1.   Jednostavna mutacija

4.2.2.   Miješajuća mutacija

4.2.3.   Pohlepna zamjenska mutacija (Greedy Swap Mutacija)

4.2.4.   2opt metoda

5.   Primjena genetskih algoritama

5.1.   Problem trgovačkog putnika

5.1.1.   Definicija problema

5.1.2.   Pokusi s parametrima

5.1.3.   Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o veličini populacije

5.1.4.   Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o vjerojatnosti križanja

5.1.5.   Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o vjerojatnosti mutacije

5.1.6.   Usporedba kombinacija selekcije, križanja i mutacije

5.2.   Problem n-kraljica

5.2.1.   Definicija problema

5.2.2.   Pokusi s parametrima

5.2.3.   Ovisnost broja generacija o veličini populacije

5.2.4.   Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti križanja

5.2.5.   Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti mutacije

5.3.   Zanimljivi primjeri primjene genetskih algoritama

5.3.1.   Portretiranje osumnjičenika

5.3.2.   Sudoku

5.3.3.   Mastermind

6.   Zaključak

7.   Literatura

8.   Sažetak

1.      Uvod

            Evolucija je neprekidan proces u kojem se živa bića prilagođavaju uvjetima u kojima žive. Njene temelje opisao je Charles Darwin u 19. stoljeću. U prirodi opstaju one jedinke koje se najbolje uspijevaju prilagoditi novim uvjetima u okolini, a one najslabije umiru. Ta neprekidna borba za opstanak naziva se prirodna selekcija. Svaka se jedinka može opisati nizom svojstava. Jedinke s dobrim svojstvima imaju veću mogućnost razmnožavanja te tako dobra svojstva imaju veću mogućnost da se prenesu na slijedeću generaciju.

Svojstva svake jedinke zapisana su u kromosomima. To su strukture koje nastaju zgušnjavanjem kromatina za vrijeme stanične diobe, a izgrađene su od nakupina DNK (gena) i bjelančevina. Strukturu kromosoma otkrili su Watson i Creek 1953. godine. DNK se sastoji od dvije spiralne niti međusobno povezane dušičnim bazama. Dušične baze su nositelji informacije u molekuli DNK.

 

 

Slika 1‑1 molekula DNK

 

Istražujući stanične automate, doktor John Henry Holland (poznat kao otac genetskih algoritama) i njegovi kolege na Michiganskom sveučilištu došli su na ideju kako bi prirodne procese mogli iskoristiti u rješavanju nekih problema koje standardne determinističke metode nisu mogle riješiti. Takvi programi koji oponašaju evolucijske procese u prirodi nazvani su genetskim algoritmima.

Istraživanja na području genetskih algoritama bila su uglavnom samo teoretska sve do sredine 80-ih godina, kada je na Sveučilištu u Illinoisu održana Prva Međunarodna Konferencija o Genetskim Algoritmima. Na sve veće zanimanje za genetske algoritme utjecalo je pojačanje snage procesora i ostalih kompjuterskih komponenti, što je omogućilo i sve veću praktičnu primjenu te metode.

Danas genetski algoritmi imaju široku primjenu, no njihove mogućnosti još uvijek nisu do kraja istražene. Mnoga istraživanja danas bave se optimiranjem genetskih algoritama kako bi radili brže te kako bi njihova rješenja bila što točnija.

 

U ovom radu opisano je načelo rada genetskih algoritama, operatori i parametri koji se koriste u rješavanju problema. Na dva problema, za čije se rješavanje koriste genetski algoritmi, vršenjem raznih pokusa pokazano je kako parametri utječu na brzinu izvođenja i točnost rješenja.

 

 

 

 


 

2.      Genetski algoritmi

2.1.   Općenito o genetskim algoritmima

            Genetski algoritmi pripadaju metodama usmjerenog slučajnog pretraživanja prostora rješenja (eng. guided random search techniques). To je heuristička metoda optimiranja  koja imitira prirodni evolucijski proces i primjenjuje ga na apstraktne jedinke. Snaga ovih algoritama, u odnosu na tradicionalne determinističke metode, je u mogućnosti određivanja globalnog optimuma u prostoru s više lokalnih optimuma. No, za razliku od determinističkih metoda, ova stohastička metoda ne garantira pronalaženje globalnog optimuma.

 

U rješavanju problema genetskim algoritmom postoje dva pristupa:

  1. prilagoditi problem genetskom algoritmu
  2. prilagoditi genetski algoritam problemu

Prilagođavanje genetskog algoritma problemu najčešće se sastoji od odabira prikladnog prikaza rješenja te definiranja genetskih operatora pogodnih za taj prikaz.

 

Problem koji se treba riješiti predstavlja okolinu u kojoj živi neka populacija. Svaka jedinka (kromosom) predstavlja potencijalno rješenje, a u računalu je prikazana nekom podatkovnom strukturom, što je vrlo slično genetskoj šifri živog organizma. Svojstva jedinki opisuju s ocjenom kvalitete koja se naziva dobrota jedinke, a govori nam koliko je ta jedinka blizu traženog rješenja.

 

Na početku algoritma generira se početna populacija jedinki. Zatim se odabire nekoliko jedinki iz populacije (selekcija) te se na njih primjenjuju genetski operatori (križanje i mutacija). Cijeli postupak se ponavlja dok se ne nađe optimalno rješenje ili dok nije zadovoljen neki od uvjeta zaustavljanja algoritma. Neki od uvjeta zaustavljanja algoritma mogu biti:

 

 

Slika 2‑1 Princip rada genetskih algoritama

 

Za rješavanje težih optimizacijskih problema koriste se paralelni genetski algoritmi. Teži problemi zahtijevaju velike populacije i duljine kromosoma, zbog čega postupak optimiranja duže traje. U osnovnoj strukturi genetskog algoritma moguće je izdvojiti neke dijelove koji se mogu izvršavati neovisno, pa je razvojem višeprocesorskog računala stvorena mogućnost da se ti neovisni dijelovi paraleliziraju. Time genetski algoritmi dobivaju na brzini.

 

 

Slika 2‑2 Postupak stvaranja genetskog algoritma

 

U daljnjem tekstu bit će opisane neke vrste prikaza rješenja, selekcije, križanja i mutacije koje se često koriste u rješavanju Problema trgovačkog putnika i Problema n-kraljica.

2.2.   Generiranje početne populacije

            Najčešće se početna populacija generira slučajnim odabirom rješenja iz domene, a moguće ju je generirati i uniformno (sve jedinke su na početku jednake). Svaka od tih metoda ima i neke nedostatke. Slučajnim odabirom rješenja može se dogoditi da su neka rješenja nevaljana pa je potrebno posebno ispitivati uvjet valjanosti. Kod uniformnog generiranja jedinki problem je u tome što je algoritam u prvih par generacija neefikasan jer nema puno različitosti među jedinkama. Postoji još jedna mogućnost generiranja populacije, a to je da se na početku usadi početno rješenje dobiveno nekim drugim optimizacijskim algoritmom.

2.3.   Funkcija cilja (Fitness function)

             Funkcija cilja ili funkcija dobrote je funkcija čija je uloga ocjenjivanje kvalitete pojedine jedinke. Ona je ključ za proces selekcije. Što je jedinka kvalitetnija, to je veća vjerojatnost da će preživjeti, i sudjelovati u križanju te tako stvoriti potomstvo koje će naslijediti njene dobre gene. Funkcija dobrote treba dobro odražavati problem koji se rješava pa se određivanje funkcije dobrote smatra jednim od najvećih poteškoća prilikom definiranja problema i stvaranja algoritma koji će ga rješavati.

Ukupna dobrota populacije D definirana je formulom:

(2.1)

 

A prosječna dobrota populacije  formulom: 

(2.2)

                                  

2.4.   Selekcija

             Selekcija je proces u kojem se odabiru jedinke koje će sudjelovati u reprodukciji i tako prenijeti svoja svojstva na jedinke slijedeće generacije. Bolje jedinke trebaju imati veću vjerojatnost razmnožavanja, no loše jedinke ne treba potpuno isključiti jer i one mogu sadržavati neke dobre gene. Kako bi se najbolje jedinka očuvala iz generacije u generaciju uvodi se postupak elitizma te se najbolje jedinka prenosi u slijedeću generaciju nepromijenjena.

 

Prema načinu prenošenja genetskog materijala boljih jedinki u slijedeću generaciju selekcije se dijele na:

1.      generacijske selekcije

2.      eliminacijske selekcije

 

Generacijskom selekcijom direktno se biraju bolje jedinke koje će kasnije sudjelovati u reprodukciji te se kopiraju u novu populaciju (međupopulaciju). Kako je broj jedinki u međupopulaciji manji od veličine populacije, najčešće se međupopulacija popunjava duplikatima preživjelih jedinki. Na jedinke međupopulacije se primjenjuju genetski operatori te se tako stvara nova generacija. Ova vrsta selekcije ima dva nedostatka. Prvi nedostatak je stvaranje međupopulacije jer se u radnom spremniku odjednom nalaze dvije populacije. Drugi nedostatak je mogućnost pojave duplikata u slijedećoj iteraciji jer duplikati ne pridonose kvaliteti dobivenog rješenja.

Kod eliminacijskih selekcija briše se M jedinki s lošim svojstvima, a izbrisane jedinke se nadomještavaju  jedinkama koje se dobiju u reprodukciji. Parametar M se zove mortalitet. Ovom selekcijom se uklanjaju oba nedostatka generacijske selekcije.

 

Prema načinu odabira jedinki selekcije se dijele na:

  1. proporcionalne selekcije
  2. rangirajuće selekcije

 

Kod proporcionalnih selekcija vjerojatnost selekcije ovisi o umnošku dobrote jedinke i prosječne dobrote populacije, tj. vjerojatnost selekcije je proporcionalna s dobrotom jedinke.

Rangirajuće selekcije odabiru jedinke s vjerojatnošću koja ovisi o položaju jedinke u poretku jedinki sortiranih po dobroti. Ova vrsta selekcija dijeli se na turnirske i sortirajuće selekcije.

 

 

Slika 2‑3 Vrste selekcija

2.4.1.   Jednostavna selekcija

            Jednostavna selekcija često se uspoređuje s kotačem ruleta. Vjerojatnost odabira pojedine jedinke ovisi o njenoj dobroti.

Postupak selekcije provodi se u 4 koraka:

  1. izračunaju se dobrote svih jedinki u populaciji
  2. izračuna se ukupna dobrota populacije
  3. za svaku jedinku se izračuna kumulativna dobrota prema izrazu:

(2.3)

 

tako da vjerojatnost selekcije za pojedinu jedinku iznosi pk:

(2.4)

  1. generira se slučajni realni broj  i potraži se i-ti kromosom za koji vrijedi da je  te se taj kromosom prenosi u slijedeću generaciju.

Slika 2‑4 Kumulativna dobrota qi i vjerojatnost selekcije jedinki pi

 

Jednostavna selekcija ima nekoliko nedostataka. Budući da je vjerojatnost odabira proporcionalna dobroti jedinke, funkcija dobrote ne smije poprimati negativne vrijednosti. Taj se nedostatak rješava tako da se definira nova funkcija dobrote koja od vrijednosti dobrote za svaku jedinku oduzme minimalnu vrijednost dobrote u cijeloj populaciji. Nedostaci su još i mogućnost pojavljivanja duplikata i neefikasnost kod malih razlika u dobroti jedinke.

2.4.2.   Linearno sortirajuća selekcija

            Kod linearno sortirajuće selekcije vjerojatnost odabira proporcionalna je poziciji jedinke u poretku jedinki sortirani prema dobroti. Vjerojatnost selekcije računa se prema formuli:

(2.5)

 

 

(najbolja jedinka ima indeks N, a najgora indeks 1)

2.4.3.   K-turnirska selekcija

            K-turnirska selekcija u svakom koraku s jednakom vjerojatnošću odabire k jedinki iz populacije i od njih odabere najbolju koja će dalje sudjelovati u reprodukciji. No, ova se vrsta selekcije najčešće koristi na drugi način. Od k izabranih jedinki biraju se najbolje dvije i na njih se onda primjenjuju genetski operatori. Prednost ove selekcije je u tome što se dobrota jedinke računa samo za nove jedinke i nema potrebe za sortiranjem čime se znatno dobiva na brzini.

Druga prednost je mogućnost paraleliziranja procesa selekcije i reprodukcije jer je moguće paralelno izvoditi par turnirskih selekcija nad nekom populacijom.

 

 

 

 

3.      Prikazi rješenja

           

        Svi podaci koji opisuju jedinku zapisani su u kromosomu. Kromosom može biti bilo kakva struktura podataka koja opisuje sva potrebna svojstva. Način na koji su ti podaci kodirani može jako utjecati na brzinu rada i točnost rješenja, pa je zbog toga bitno odabrati strukturu podataka primjerenu za problem koji rješavamo. Za odabrani prikaz rješenja potrebno je definirati i genetske operatore.

Postoji mnogo različitih načina na koji se mogu kodirati podaci u kromosomu, te je svaki način prikladan za određenu skupinu problema. Za problem optimiranja funkcija najčešće se koriste binarni prikaz i prikaz realnim brojevima, a osim njih koriste se i nizovi brojeva, polja, binarna stabla itd.

3.1.   Binarni prikaz

            Prikaz binarnim kodom najčešći je prikaz rješenja jer se u praksi pokazalo da daje najbolje rezultate u većini problema u čijem se rješavanju koristi. Uz njega je vezana većina teorije o genetskim algoritmima.

U binarnim prikazu kromosom je prikazan nizom bitova i predstavlja binarnu vrijednost broja . Duljina n binarnog broja označava broj bitova u binarnom broju i utječe na preciznost. U vektor duljine n moguće je zapisati 2n različitih kombinacija nula i jedinica, tj. bilo koji broj iz intervala [0,2n-1]. Vektor v(0) predstavlja broj x=dg, a vektor v(2n-1) predstavlja vrijednost x=gg.

Binarni vektor v(b)=[Bn-1Bn-2...B1B0] predstavlja binarni broj b:

(3.1)

 

Kodiranje realnog broja x iz intervala [dg,gg] obavlja se prema formuli:

(3.2)

 

A dekodiranje binarnog broja u potencijalno rješenje prema formuli:

(3.3)

 

Pri kodiranju brojeva binarnim prikazom važno je odrediti preciznost rješenja. Neka je za neki interval [dg,gg] zadana preciznost p (što znači da je rješenje x na točno p decimala). Tada za preciznost p i duljinu kromosoma n mora vrijediti:

(3.4)

 

Iz te formule može izvesti izraz za minimalnu duljinu kromosoma potrebnu za neku određenu preciznost:

(3.5)

3.2.   Prikaz permutiranim nizom

            Prikaz permutiranim nizom koristi se i za rješavanje Problema trgovačkog putnika i N-kraljica. U prikazu permutiranim nizom ulogu imaju i pozicija određenog broja u nizu i vrijednost tog broja.

Kod Problema N-kraljica pozicija broja u nizu označava stupac, a broj predstavlja redak u kojem se kraljica nalazi, no moguće je i obrnuto.

 

Kod Problema trgovačkog putnika pozicija broja označava kada će grad biti posjećen, a broj predstavlja koji je to grad.

 

Ovaj prikaz vrlo je pogodan za rješavanje oba problema jer se može lako provjeriti da li se neki broj u nizu pojavljuje više puta, što je zabranjeno po definiciji problema. Isto tako, lako se mogu zamijeniti neki brojevi u nizu ako je to potrebno, a da se ne utječe na ostale brojeve.

3.3.   Matrični prikaz

            Osim prikaza permutiranim nizom u rješavanju problema trgovačkog putnika ili n-kraljica može se koristiti i matrični prikaz.

Kod problema trgovačkog putnika matrica koja se koristi za prikaz rješenja jest matrica susjedstva. Matrica je veličine , gdje n predstavlja broj gradova. Matrica se gradi tako da se promatraju parovi gradova. Ako postoji put iz nekog grada A u neki grad B tada je na mjestu u matrici  jedinica, a inače je nula.

Kod problema n-kraljica indeksi u matrici označavaju retke i stupce, a brojevi u matrici označavaju da li se kraljica nalazi na tom položaju ili ne. Ako se kraljica nalazi na nekom mjestu  tada je u matrici , a ako se ne nalazi tada je .

Matrični prikaz je dosta kompleksan pa se zato češće upotrebljava prikaz permutiranim nizom.

 

 

 

 

4.      Genetski operatori

           

        Genetski operatori mijenjaju genetski materijal jedinki. Oni djeluju tijekom reprodukcije u kojoj sudjeluju jedinke koje su preživjele selekciju. Njihova zadaća je da stvore potomstvo od odabrane populacije roditelja.

Prema načinu djelovanja operatori se dijele na dvije skupine:

v     operatori višeg reda

v     operatori unarni

 

Operatori višeg reda djeluju tako da kreiraju nove jedinke (djecu)  kombinirajući genetski materijal različitih jedinki (roditelja), a unarni operatori vrše slučajnu promjenu dijela genetskog materijala pojedinačne jedinke.

4.1.   Križanje (Crossover)

            Genetski operator križanja je binarni operator koji imitira prirodni proces križanja. U tom procesu sudjeluju dvije slučajno odabrane jedinke (roditelji). Miješanjem njihovog genetskog materijala nastaje jedna ili dvije nove jedinke (djeca). Operacija križanja provodi se sve dok novonastala populacija nije potpuno popunjena jedinkama.

Kako se selekcijom odabiru jedinke s dobrim svojstvima, nasljeđivanjem njihovog genetskog materijala djeca bi također trebala imati dobra (ako ne i bolja) svojstva.

Postoji mnogo vrsta križanja, a odabir neke od njih ovisi o prikazu rješenja koji se koristi u rješavanju problema.

4.1.1.   Križanje sa k točaka prekida

            Križanje može biti definirano s proizvoljnim brojem prekidnih točaka.

Najjednostavniji oblik operatora križanja je križanje s jednom točkom prekida (one-point crossover). Slučajno se odabere neka točka prekida unutar kromosoma oba roditelja (jednako udaljena od početka oba roditelja), te se sadržaji kromosoma nakon te točke zamijene. Time se dobivaju dva potomka.

Slika 4‑1 Križanje s jednom točkom prekida

 

Križanje s dvije točke prekida (two-point crossover) obavlja se tako da se odaberu dvije točke prekida unutar kromosoma koje su za oba roditelja jednake. Sadržaji kromosoma između te dvije točke se mijenjaju i tako nastaju dva potomka.

 

Slika 4‑2 Križanje s dvije točke prekida

 

 

Križanje s više točaka prekida radi se na sličan način, a dijelovi između točaka prekida se naizmjence spajaju. Krajnji oblik ovog načina križanja je uniformno križanje (uniform crossover) ili križanje s n-1 prekidnih točaka (n je broj bitova). Prilikom ovog križanja nastaje samo jedno dijete koje nasljeđuje pojedini gen od roditelja s fiksnom vjerojatnošću od 0.5%. Ako se vjerojatnost nasljeđivanja razlikuje tada se križanje naziva p-uniformno križanje. Parametar p određuje kolika je vjerojatnost da se pojedini gen naslijedi od prvog roditelja, a vjerojatnost da se naslijedi od drugog roditelja jednaka je 1-p.

 

Slika 4‑3 Uniformno križanje

4.1.2.   PMX križanje (Partially Matched Crossover)

            U rješavanju nekih problema, gdje se koristi prikaz rješenja permutiranim nizom, križanje sa jednom ili više točaka nije dovoljno dobro. Kod takvog križanja, prilikom izmjene genetskom materijala, velika je vjerojatnost da će se brojevi u nizu ponavljati, a to nije dopušteno. Zbog toga se koristi križanje koje je vrlo slično križanju s dvije točke prekida, ali dodatno rješava i problem jednakih brojeva. Takva vrsta križanja naziva se PMX operator.

U prvom koraku provodi se obično križanje s dvije točke prekida.

 

Slika 4‑4  Prvi korak PMX križanja

 

U primjeru se vidi da niti jedan potomak nije pravilan jer se brojevi u nizu ponavljaju. To se rješava tako da se kromosom svakog djeteta najprije podijeli istim točkama prekida na 3 dijela. Prvi i treći dio su dijelovi koji su se kopirali od jednog roditelja, a drugi dio je dijete naslijedilo od drugog roditelja. Nakon toga provjerava se da li je neki broj iz prvog ili trećeg dijela jednak nekom broju u drugom dijelu. Ako je, tada se taj broj zamjeni s brojem koji se kod prvog roditelja nalazi na mjestu na kojem se kod djeteta nalazi broj u drugom dijelu za koji se vršilo pretraživanje.

Na konkretnom primjeru, u prvom potomku broj 1 pojavljuje se na pozicijama 1 i 5. Kako je broj 1 na poziciji 5 noviji, broj 1 na poziciji 1 zamjenjuje se brojem 8, koji se nalazi na poziciji 5 prije križanja. Sada se broj 8 nalazi na pozicijama 1 i 4, pa se broj 8 na poziciji 1 zamijeni s brojem 3. Analogno se zamijene svi brojevi koji se u kromosomima potomaka ponavljaju i dobiju se dva potomka koja zadovoljavaju uvijete.

 

 

Slika 4‑5 Drugi korak PMX križanja

 

U eksperimentima se pokazalo da PMX križanje relativno brzo dolazi do rješenja bliskih optimumu, te populaciju odvlači lokalnom optimumu, pa je teško doći do konačnog rješenja. Relativna složenost ovog algoritma je još jedan problem ove vrste križanja. Usprkos tome, PMX se vrlo često koristi za rješavanje problema n-kraljica.

4.1.3.   Pohlepno križanje (Greedy Crossover)

            Pohlepno križanje koristi se kod rješavanja problema trgovačkog putnika, a bazira se na oponašanju pohlepnog algoritma. Kod ovog križanja uzima se prvi grad iz jednog roditelja i uspoređuju se gradovi u oba roditelja u koje se može doći iz izabranog grada. Prilikom križanja nastaje jedan potomak u koji se kopira onaj slijed gradova koji ima kraći put. Ako se grad već pojavio u djetetu tada se uzima neki drugi, a ako je i taj već u djetetu tada se slučajno odabere neki još neodabrani grad.

4.1.4.   GSX križanje (Greedy Subtour Crossover)

            GSX križanje također se koristi kod rješavanja problema trgovačkog putnika. Kao kod korištenja Pohlepnog križanja, slučajno se izabere jedan grad i u oba se roditelja traži što je moguće dulji podskup gradova, koji su stazom povezani sa izabranim gradom. Ako staza nije potpuna, tada se ostali gradovi dodaju slučajnim redoslijedom. Ova vrsta križanja smatra se jednom od najefikasnijih u rješavanju problema trgovačkog putnika jer se ovim križanjem najbolje čuva dobar genetski materijal roditelja.

4.2.   Mutacija

            Mutacija je unarni genetski operator koji se provodi za svaku jedinku generiranu operacijom križanja, a rezultat mutacije je izmijenjena jedinka. Taj genetski operator koristi se za dobivanje raznolikosti u populaciji i sprječava populaciju da konvergira prema nekom lokalnom optimumu.

Vjerojatnost mutacije pm je parametar koji određuje kolika je vjerojatnost da određeni gen neke jedinke mutira. Taj broj mora biti u intervalu [0,1]. Ako vjerojatnost mutacije teži k jedinici, tada će genetski algoritam slučajno pretraživati prostore rješenja. Ukoliko vjerojatnost mutacije teži k nuli, tada postoji velika vjerojatnost da će algoritam završiti u nekom od lokalnih optimuma.

Ako se ne koristi binarni prikaz rješenja, tada vjerojatnost mutacije pojedinog gena nema smisla te se definira vjerojatnost mutacije kromosoma pM koji se računa formulom:

 

,  gdje je n broj bitova u kromosomu.

 

Izbor vrste mutacije, koja će se koristiti za rješavanja nekog problema, također ovisi o prikazu rješenja.

4.2.1.   Jednostavna mutacija

            Kod binarnog prikaza rješenja jednostavna mutacija djeluje tako da u slučajno odabranom kromosomu invertira jedan slučajno odabrani bit.

 

Slika 4‑ 6 Jednostavna mutacija (binarni prikaz rješenja)

 

Kako kod prikaza permutiranim nizom ne smije doći do ponavljanja brojeva u nizu, ovakva mutacija nije pogodna. Zbog toga jednostavna mutacija kod ovog prikaza slučajno izabere dva gena u kromosomu i zamijeni njihova mjesta. Time se unosi raznolikost, a zadovoljen je uvjet da se brojevi u nizu ne ponavljaju. Ova vrsta mutacije često se koristi kod problema n-kraljica.

 

                               Slika 4‑7 Jednostavna mutacija (prikaz rješenja permutiranim nizom)

4.2.2.   Miješajuća mutacija

            Miješajuća mutacija slučajno odabere kromosom i dvije pozicije. Unutar te dvije pozicije izmiješaju se ili invertiraju geni (invertirajuća miješajuća mutacija).

Potpuna miješajuća mutacija je krajnji slučaj i kod nje se miješaju svi geni u kromosomu.

4.2.3.   Pohlepna zamjenska mutacija (Greedy Swap Mutacija)

            Pohlepna zamjenska mutacija koristi se kod rješavanja problema trgovačkog putnika. Ova vrsta mutacija jednaka je jednostavnoj mutaciji, no ima još jedan uvjet: do zamijene gena u kromosomu dolazi samo ako je duljina staze u dobivenom kromosomu kraća od duljine prije mutacije.

4.2.4.   2opt metoda

            2opt metoda jedna je od najpoznatijih metoda koji se koriste kod problema trgovačkog putnika. Ta metoda odabire neku stazu unutar grafa i okreće poredak gradova u podstazi ako se time dobiva kraća staza. Veliki problem 2opt metode je taj što može zapeti u nekom lokalnom optimumu iz kojega, zbog načina usporedbe, više ne može izaći. No, uz pravilno odabrane operatore križanja, koji će unijeti dovoljnu raznolikost, ova mutacija postaje najefikasnija.

 

Slika 4‑8 2opt mutacija

 

 

 

 

5.      Primjena genetskih algoritama

            U početku su se genetski algoritmi koristili većinom za rješavanje optimizacijskih problema, no danas se oni koriste za rješavanje raznih klasa problema. Razlog tomu je to što se genetski algoritmi mogu lako prilagoditi problemu. Ovi algoritmi našli su svoju primjenu u organizaciji, kemiji, biologiji, neurologiji, tehnici itd…

Neke od problema u čijem se rješavanju koriste genetski algoritmi su:

5.1.   Problem trgovačkog putnika

5.1.1.   Definicija problema

            Problem trgovačkog putnika je problem kombinatrone optimizacije i pripada skupini NP-teških problema. NP (ne-polinomijalni) problemi su problemi koje pomoću determinističkih metoda nije moguće riješiti u polinomijalnom vremenu.. TSP je jedan od problema koje je jednostavno formulirati, no nije jednostavno naći kratki algoritam koji bi ga riješio.

 Definicija tog problema je:

 

            Zadana je mreža gradova u kojoj su svaka dva grada međusobno povezana i zna se (najkraća) udaljenost među njima. Trgovački putnik treba obići sve gradove i vratiti se natrag u grad iz kojeg je krenuo tako da u svaki grad dođe samo jednom, a da pri tome sveukupno prijeđe najkraću udaljenost.

 

Budući da je riječ o potpunom grafu s n vrhova, ovaj problem ima  mogućih rješenja. Zbog mogućeg broja rješenja potrebno je pronaći algoritam koji neće provjeravati svako od rješenja već će nekom bržom metodom doći do onog optimalnog. Zbog načina rada, genetski algoritmi su vrlo efikasni u rješavanju ovog problema. Iako algoritam neće možda uvijek naći optimalno rješenje, raznim pokusima je pokazano da se za čak 100 gradova skoro optimalno rješenje može pronaći za manje od minutu. Kako je u praksi dovoljno pronaći rješenje koje je blizu optimuma, ovaj algoritam je vrlo efikasan.

 

Već je spomenuto da se za prikaz rješenja kod problem trgovačkog putnika najčešće koristi prikaz permutiranim nizom u kojem brojevi u nizu označavaju redoslijed obilaska gradova.

5.1.2.   Pokusi s parametrima

            Praktični dio ovog rada je ispitivanje ponašanja genetskog algoritma u ovisnosti o parametrima koji su mu zadani. U pokusima se promatralo vrijeme izvođenja algoritma i kvaliteta rješenja (tj. duljina puta u rješenju). U programu koji se koristi u ovom seminaru postoji mogućnost odabira prirodne i k-turnirske selekcije, GSX, Pohlepnog i PMX križanja, te jednostavne, Pohlepne zamjenske i 2opt mutacije. U svim pokusima uvjet završetka je 10 nepromijenjenih najboljih, ε je 0.00005, a veličina turnira je 3. Podaci koji su prikazani u tablicama dobiveni su kao prosječne vrijednosti 5 mjerenja.

Problem nad kojim su se vršili pokusi je berlin52, jedan od standardnih problema za testiranje algoritama koji rješavaju problem trgovačkog putnika.

Bitno je naglasiti da su podaci dobiveni u ovim pokusima samo okvirni zbog načina rada genetskih algoritama.

5.1.3.   Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o veličini populacije

            U prvom pokusu proučavao se rad genetskog algoritma u ovisnosti o veličini populacije. Veličina populacije u nepravilnim razmacima mijenjala od 10 do 10000. Vjerojatnost eliminacije je tijekom cijelog pokusa iznosila 30%, a vjerojatnost mutacije 10%.

 Rezultati pokusa prikazani su u  Tablica 5.1, te na Slika 5‑1 i Slika 5‑2.

 

Tablica 5. 1 Ovisnost kvalitete rješenja i vremena izvođenja o veličini populacije

Veličina populacije

najbolje rješenje

prosječno rješenje

prosječno vrijeme izvođenja (s)

10

239801,44

254814,46

1,14

50

217938,25

179712,17

1,75

100

222468,32

230740,01

1,41

200

227380,54

234860,37

1,71

500

212598,91

231333,69

3,69

1000

200130,73

220283,60

6,58

2000

212927,91

219678,38

15,47

5000

194448,45

208877,36

44,59

10000

195129,74

203468,41

125,44

 

Slika 5‑1 Ovisnost vremena izvođenja o veličini populacije

 

Slika 5‑2 Ovisnost kvalitete rješenja o veličini populacije

 

Slika 5‑3  Primjer jednog izvođenja algoritma s veličinom populacije od 50 jedinki

 

U ovom pokusu može se vidjeti da se vrijeme izvođenja povećava s veličinom populacije, a duljina puta se smanjuje. Povećanjem broja jedinki u populaciji veća je raznolikost pa je i veća vjerojatnost da će se više dobrih gena prenijeti na potomke. Velika iznimka je za populaciju veličine 50 no to je vjerojatno zbog slučajno dobivenih dobrih rješenja. Ako uzmemo u obzir vrijeme izvođenja i duljinu puta, vidimo da su najbolji slučajevi oko populacije veličine 100, pa tu veličinu koristimo u daljnjim pokusima.

5.1.4.   Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o vjerojatnosti križanja

            Nakon što se odredila optimalna veličina populacije, promatra se utjecaj vjerojatnosti eliminacije na rješenje i vrijeme izvođenja. Prirodna eliminacijska selekcija odvija se tako da se iz početne populacije eliminira  jedinki. Kako se kod vjerojatnosti eliminacije blizu 100% algoritam blokirao jer je gotovo cijela populacija bila eliminirana, pokus se provodio za vrijednosti vjerojatnosti eliminacije od 0 do 95%.  Vjerojatnost mutacije iznosila je 10%.

Rezultati pokusa dani su u Tablica 5.3 te na Slika 5‑4 i Slika 5‑5.

 

Tablica 5.2 Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o vjerojatnosti križanja

veličina populacije

najbolje rješenje

prosječno rješenje

prosječno vrijeme izvođenja (s)

0,00

245127,00

252633,46

0,34

10,00

244182,21

249375,28

0,67

20,00

221509,75

237318,48

0,87

30,00

217046,84

232122,00

1,48

40,00

209702,43

222108,43

1,72

50,00

159911,09

209910,95

3,02

55,00

116435,69

182937,48

6,15

60,00

124629,41

169236,64

9,68

70,00

114261,56

147381,24

12,45

80,00

109173,94

138615,15

13,41

90,00

115075,88

127770,25

17,21

95,00

14515,58

141054,01

10,15

 

Slika 5‑4 Ovisnost vremena izvođenja o vjerojatnosti eliminacije

 

Slika 5‑5 Ovisnost kvalitete rješenja o vjerojatnosti eliminacije

 

 

Slika 5‑6 Primjer jednog izvođenja algoritma uz vjerojatnost eliminacije  90%

 

Proučavanjem rezultata ovih pokusa dolazi se do zaključka kako vrijeme izvođenja raste s vjerojatnošću mutacije sve do 90%, a nakon toga počinje opadati (zbor već navedenog razloga). Duljina puta u rješenju opada s porastom vjerojatnosti mutacije do 90%, a nakon toga počinje rasti. U pokusu je dobivena velika razlika u rješenju i vremenu izvođenja kod vjerojatnosti od 50% i 60% pa je zato napravljen još jedan pokus s vjerojatnosti 55%, koja se pokazala kao optimalna.

5.1.5.   Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o vjerojatnosti mutacije

            U trećem pokusu promatraju se vrijeme izvođenja i kvaliteta rješenja za različite vrijednosti vjerojatnosti mutacije. Veličina populacije je 100, vjerojatnost eliminacije 55%, a vjerojatnost mutacije mijenja se od 0 do 100%. Rezultati pokusa prikazani su u Tablica 5.3 te na Slika 5‑7 i Slika 5‑8.

 

                Tablica 5. 3  Ovisnost vremena izvođenja i kvalitete rješenja o vjerojatnosti mutacije

vjerojatnost mutacije

najbolje rješenje

prosječno rješenje

prosječno vrijeme izvođenja (s)

0,00

180589,24

207648,57

3,40

10,00

139905,57

149527,74

5,92

20,00

195662,59

216441,98

2,05

30,00

113162,81

168804,71

9,63

40,00

112976,25

188115,60

6,14

50,00

177597,51

206447,69

3,19

60,00

135382,67

196698,11

5,01

70,00

128652,13

192541,86

6,00

80,00

168697,35

188452,17

4,92

90,00

183645,46

214276,67

2,71

100,00

124937,51

195994,27

6,33

 

 

Slika 5‑7 Ovisnost vremena izvođenja o vjerojatnosti mutacije

 

Slika 5‑8 Ovisnost kvalitete rješenja o vjerojatnosti mutacije

 

Iako se u prva dva pokusa uočavala pravilnost između parametra koji su se mijenjali i onih koji su se mjerili, u ovom pokusu to nije slučaj. Kada vjerojatnost mutacije teži k 0, algoritam brzo konvergira k nekom lokalnom optimumu. Suprotno tome, kada vjerojatnost teži k 100% algoritam se bazira na slučajnom odabiru. Niti jedan od ova dva slučaja nije dobar, što se vidi i iz grafova. Uzimajući u obzir kompromis između vremena izvođenja i duljine puta, vjerojatnost od 40% uzima se kao najbolja.

5.1.6.   Usporedba kombinacija selekcije, križanja i mutacije

            Kako program, koji se koristi za pokuse u ovom seminaru, nudi mogućnost odabira između više vrsta selekcije, križanja i mutacije, zanimljivo je pronaći optimalnu kombinaciju za rješavanje ovog problema. U pokusu je zadržana veličina populacije od 100 jedinki, vjerojatnost eliminacije 55% i vjerojatnost mutacije 40%. Rezultati za svaku kombinaciji dani su u Tablica 5.4, a kombinacije se lako mogu usporediti na Slika 5‑9 i Slika 5‑10.

 

Tablica  5. 4 Usporedba kombinacija selekcije, križanja i mutacije

kombinacija

najbolje rješenje

prosječno rješenje

vrijeme izvođenja (s)

prirodna selekcija + GSX + jednostavna mutacija

166721,60

190849,79

4,22

prirodna selekcija + GSX + Greedy swap mutacija

145273,31

191291,44

4,46

prirodna selekcija + GSX + 2opt mutacija

75443,66

75443,66

4,15

prirodna selekcija + Greedy crossover + jednostavna mutacija

86621,30

90293,01

8,25

prirodna selekcija + Greedy crossover + Greedy swap mutacija

90998,47

95294,61

4,60

prirodna selekcija + Greedy crossover + 2opt mutacija

75443,66

75443,66

2,96

prirodna selekcija + PMX + jednostavna mutacija

211103,44

218644,11

4,44

prirodna selekcija + PMX+ Greedy swap mutacija

175043,26

206713,18

4,27

prirodna selekcija + PMX + 2opt mutacija

78213,05

78835,44

1,71

turnirska selekcija + GSX + jednostavna mutacija

110073,14

193666,57

59,51

turnirska selekcija + GSX + Greedy swap mutacija

112287,12

194281,97

60,15

turnirska selekcija + GSX + 2opt mutacija

75443,66

75443,66

21,17

turnirska selekcija + Greedy crossover + jednostavna mutacija

86907,64

96080,23

35,62

turnirska selekcija + Greedy crossover + Greedy swap mutacija

102379,99

103120,83

37,39

turnirska selekcija + Greedy crossover + 2opt mutacija

75443,66

75443,66

15,36

turnirska selekcija + PMX + jednostavna mutacija

11516,53

95147,55

141,09

turnirska selekcija + PMX+ Greedy swap mutacija

116396,56

124752,21

137,64

turnirska selekcija + PMX + 2opt mutacija

75443,66

75443,66

9,39

 

Slika 5‑9 Usporedba vremena izvođenja za razne kombinacije selekcije, križanja i mutacije

 

Slika 5‑10 Usporedba kvalitete rješenja za razne kombinacije selekcije, križanja i mutacije

 

Uspoređujući podatke dobivene u ovom pokusu lako se može zaključiti da je najbolja kombinacija:

 

prirodna selekcija + Greedy crossover + 2opt mutacija.

 

Već spomenuta efikasnost 2opt mutacije mogla se primijetiti tijekom pokusa jer je kod korištenja te mutacije algoritam gotovo uvijek došao do optimalnog rješenja, dok se za druge vrste mutacije duljine puta bitno razlikuju od optimalne. Može se također vidjeti da ova vrsta mutacije zahtjeva najmanje vremena.

 

Na Slika 5‑11 i  može se vidjeti usporedba GSX i PMX mutacije. Kod korištenja GSX mutacije algoritam je došao do optimalnog rješenja (75443,66), a sa PMX prosječno rješenje je bilo malo veće (78835,44).

 

 

 

    

Slika  5‑11 prirodna selekcija+ GSX +2 opt        i         prirodna selekcija + PMX + 2opt

 

 

Ako uspoređujemo optimalno rješenje problema Berlin52 ovim algoritmom i trenutačno optimalno rješenje dostupno na [12], vidimo da se oni puno ne razlikuju. To pokazuje da je ovaj algoritam efikasan za rješavanje tog i sličnih problema.

5.2.   Problem n-kraljica

5.2.1.   Definicija problema

            Problem N-kraljica također pripada skupini NP problema. Definicija problema je:

 

            Na ploči veličine treba postaviti n kraljica tako da se one međusobno ne napadaju. Dvije kraljice se napadaju ako su u istom retku, istom stupcu ili na istoj dijagonali.

 

Za prikaz rješenja kod rješavanja ovog problema najčešće se koristi prikaz permutiranim nizom gdje indeks u nizu označava stupac, a broj u nizu označava redak u kojima se nalazi kraljica (može i obrnuto). Već je, korištenjem ovog prikaza, zadovoljen uvjet da se dvije kraljice ne smiju naći u istom retku ili istom stupcu, te se samim time smanjuje složenost problema sa  na . No, to je još uvijek velika složenost, pa se zato koriste genetski algoritmi.

 

Nakon odabira prikaza rješenja potrebno je definirati funkciju dobrote. To je kod ovog problema dosta teško zato što je dobiveno rješenje ili točno ili pogrešno. Funkcija dobrote treba određivati koliko je neko rješenje pogrešno. Kako je, zbog načina prikaza, rješenje pogrešno samo ako se kraljice nalaze na istim dijagonalama, funkcija dobrote najčešće broji te konflikte na dijagonalama. Što je broj konflikata veći, to je rješenje lošije.  

5.2.2.   Pokusi s parametrima

            Za pokuse, u kojima se proučavao utjecaj parametara na broj generacija koje su bile potrebne algoritmu da dođe do rješenja, koristila se aplikacija dostupna na [11].

Autor tog algoritma koristio je prikaz rješenja permutiranim nizom gdje je indeks označavao redak, a broj u nizu stupac u kojima se nalazi pojedina kraljica. Vrsta križanja koja se koristila bila je PMX križanje, a mutacija je bila jednostavna.

U pokusu se proučavala ovisnost broja generacija o veličini populacije, vjerojatnosti križanja i vjerojatnosti mutacije za 10 i 100 kraljica. Pokusi s problemom 100 kraljica provedeni su je jer je broj generacija kod problema 10 kraljica jako varirao. Prosječan broj generacija dobiven je kao srednja vrijednost izvođenja 10 pokusa.

 

Slika 5‑12 Primjer rješenja za problem 10 kraljica

5.2.3.   Ovisnost broja generacija o veličini populacije

            U prvom pokusu proučavala se ovisnost broja generacija o veličini populacije. Vjerojatnost križanja bila je 80%, vjerojatnost mutacije 10%, a veličina populacije mijenjala se od 50 do 10000 jedinki za problem 10 kraljica i od 150 do 10000 jedinki za problem 100 kraljica.

 

a)      10 kraljica

Tablica 5.5 Prosječan br. generacija

veličina populacije

pros. br. generacija

50

18,8

100

13,5

200

8,4

500

4,3

1000

3,3

2000

1,4

5000

0,3

10000

0,2

Slika 5‑13 Ovisnost broja generacija o veličini populacije kod problema 10 kraljica

 

b) 100 kraljica

Tablica 5. 6 Prosječan br. generacija

veličina populacije

pros. br. generacija

150

240,5

200

175,9

500

170,2

1000

186,4

2000

166,7

5000

79,4

10000

49,5

Slika 5‑14 Ovisnost broja generacija o veličini populacije kod problema 100 kraljica

 

Kao što se vidi iz tablica i grafova, broj generacija opada s povećanjem veličine populacije. Kod problema 10 kraljica može se uočiti da algoritam s populacijom većom od 5000 vrlo često pronađe rješenje u nultoj generaciji, tj. u populaciji postoji kromosom s rješenjem već prilikom inicijalizacije.

Kada se u obzir uzme i brzina izvođenja, optimalna veličina populacije za 10 kraljica je 500, a za 100 kraljica 2000 jedinki, pa se te vrijednosti koriste u daljnjim pokusima.

5.2.4.   Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti križanja

            U slijedećem koraku promatra se utjecaj vjerojatnosti križanja na broj generacija. Kao veličine populacija iskorišteni su podaci dobiveni u prošlom pokusu, a vjerojatnost mutacije je 10%.

 

a)      10 kraljica

Tablica 5.7 Prosječan br. generacija

vjerojatnost križanja

pros. br. generacija

0,00

5,2

10,00

4,8

20,00

6,7

30,00

4,3

40,00

2,7

50,00

5,9

60,00

7,5

70,00

5

80,00

4,8

90,00

5,1

100,00

6

 

Slika 5‑15 Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti križanja kod problema 10 kraljica

 

 

b)      100 kraljica

Tablica 5.8 Prosječan br. generacija

vjerojatnost križanja

pros. br. generacija

0,00

185,7

10,00

158

20,00

162

30,00

157,9

40,00

148,3

50,00

141

0,00

143,5

70,00

144,9

80,00

145,9

90,00

184,7

100,00

277,9

Slika 5‑16 Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti križanja kod problema 100 kraljica

 

Iako se kod problema 10 kraljica čini da broj generacija ne ovisi pravilno o vjerojatnosti križanja, kod problema 100 kraljica pokazano je da nije tako. Broj generacija je velik za vjerojatnosti 0% i 100%, a najmanji je za srednje vrijednosti vjerojatnosti križanja. Za optimalnu vrijednost ovog parametra uzeto je 40% kod problema 10 kraljica i 50% kod problema 100 kraljica te se te vrijednosti koriste u slijedećem pokusu.

5.2.5.   Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti mutacije

            U zadnjem pokusu promatra se utjecaj vjerojatnosti mutacije na broj generacija uz vrijednosti parametara određene prethodnim pokusima.

 

a)      10 kraljica

Tablica 5.9 Prosječan br. generacija

vjerojatnost mutacije

pros.br. generacija

0,00

3,7

10,00

4,1

20,00

6,6

30,00

5,1

40,00

6,1

50,00

5

60,00

4

70,00

4,4

80,00

5,3

90,00

4,4

100,00

6

 

Slika 5‑17 Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti mutacije kod problema 10 kraljica

 

 

b)      100 kraljica

Tablica 5.10 Prosječan br. generacija

vjerojatnost mutacije

pros. br. generacija

0,00

147,4

10,00

135,3

20,00

144,3

30,00

139,8

40,00

152,1

50,00

152,2

60,00

157,9

70,00

144

80,00

144,1

90,00

143,4

100,00

164,4

 

Slika 5‑18 Ovisnost broja generacija o vjerojatnosti mutacije kod problema 100 kraljica

 

U ovom pokusu vidimo da za oba problema broj generacija ne ovisi pravilno o vjerojatnosti mutacije. Kod oba problema vrijednost ovog parametra kod koje se dobiju najbolji rezultati je 10%.

5.3.   Zanimljivi primjeri primjene genetskih algoritama

5.3.1.   Portretiranje osumnjičenika

            U New Mexicu na jednom sveučilištu pokrenut je projekt primjene genetskih algoritama za portretiranje osumnjičenika kako bi se zamijenili klasični fotoroboti. U sustavu se nalaze različite crte lica (usta, kosa, oči, nos i brada) koji se algoritmom kombiniraju i 20 lica se izbacuje na ekran. Svjedok tada ocjenjuje sličnost svakog od tih lica sa osumnjičenikom (na skali od 1 do 10). Genetski algoritam tada, na temelju tih ocjena (koje koristi kao dobrotu), generira novu generaciju osumnjičenika. Algoritam se zaustavlja kada svjedok nađe lice dovoljno slično osumnjičeniku. U provedenom testu svjedoci su vidjeli simuliranu kriminalnu radnju, a osumnjičenik je pronađen za 3 dana.

5.3.2.   Sudoku

            U Finskoj su dva inženjera pokušala napisati genetski algoritam koji bi rješavao sudoku. Za prikaz rješenja koristili su polje od 81 broj, podijeljeno na 9 podnizova. U svakom od podnizova nije se smio ponavljati neki broj. Operacija križanja definirana je tako da mijenja cijeli podniz u nizu, a mutacija je mijenjala brojeve samo unutar podniza. Za definiranje funkcije dobrote koristila su se dva pravila: zbroj brojeva u svakom retku i stupcu mora biti 45, a produkt 9!.

Za provođenje testova na ovom algoritmu uzeto je 5 sudoku-a različitih težina (1-5 zvjezdica) iz novina Helsingin Sanomat(2006) i 4 sudokua različitih težina iz novina Aamulehti(2006). Također su testirali generiranje novog sudokua.

Ipak, rezultati eksperimenata nisu bili obećavajući. Teže probleme algoritam je uspio riješiti u samo par posto slučajeva. No, ovi testovi ipak nisu bili uzaludni. Otkriveno je kako se genetski algoritmi mogu koristiti u ocjenjivanju težine pojedinog sudoku-a. Isto tako, ovi se algoritmi mogu koristiti u stvaranju novih sudoku zadataka. Algoritam generira rješenje i tada miče broj po broj sve dok je moguće naći jedinstveno rješenje.

5.3.3.   Mastermind

            Iako ljudi genetske algoritme koriste napisane i pokrenute na kompjuteru, postoji slučaj kada i njihov mozak koristi princip rada tih algoritama, a da toga nisu ni svjesni.

Kod igranja igre Mastermind igrač najprije odabire 4 boje, ovisno o broju boja koje je pogodio (što igra ulogu dobrote), igrač koristi odabrane boje i križa ih s onima iz prethodnog koraka. Ako, nakon par koraka, nije pronašao rješenje, igrač mijenja jednu ili više boja (mutacija). Uvjeti zaustavljanja kod igre su pronalazak rješenja ili određen broj koraka (broj mogućih rupica za popunjavanje na ploči za igranje).

 

 

 

6.      Zaključak

           

        Kroz opis rada genetskog algoritama te izvođenjem pokusa s parametrima, moglo se vidjeti kako su genetski algoritmi vrlo snažna metoda optimiranja. Na primjeru trgovačkog putnika i n-kraljica može se vidjeti kako su genetski algoritmi vrlo korisni za rješavanje onih klasa problema koje se klasičnim metodama ne mogu riješiti ili njihovo izvođenje dugo traje.

Praktični rad je pokazao da odabir parametara genetskih algoritama znatno utječe na brzinu i kvalitetu rješenja. Zbog toga je vrlo važno odabrati optimalnu kombinaciju parametara. Jedan od nedostataka genetskih algoritama je u tome što ne postoji sustavan postupak za određivanje dobrih parametara pa se traženje ispravne kombinacije svodi na eksperimentiranje.

U pokusima se može uočiti kako se vrijeme izvođenja i broj generacija povećava s povećanjem broja jedinki u populaciji, a duljina puta se smanjuje. Zbog toga treba pronaći kompromis između kvalitete rješenja i brzine izvođenja.

Iako je brzina izvođenja, u usporedbi s ostalim metodama optimiranja, relativno mala, genetski algoritmi našli su svoju primjenu u raznim područjima ljudskog rada. Danas se sve više proučavaju paralelni genetski algoritmi jer se njihovim korištenjem znatno povećava brzina rada.

 

7.      Literatura

 

[1]     Marin Golub., doc.dr.sc, "Genetski algoritam" - http://www.zemris.fer.hr/~golub/ga/ga_skripta1.pdf

[2]     Marin Golub, doc.dr.sc, "Genetski algoritam" -   http://www.zemris.fer.hr/~golub/ga/ga_skripta2.pdf

[3]     Marko Božiković, "Globalni paralelni genetski algoritmi" - http://www.zemris.fer.hr/~golub/ga/studenti/bozikovic_gpga.pdf   

[4]     Vedran Lovrečić, "Genetski algoritmi u primjeni" - http://www.zemris.fer.hr/~golub/ga/studenti/lovrecic/Genetski%20algoritam%20u%20primjeni.htm

[5]     Timo Mantere and Jane Koljonen, "Solving and Rating Sudoku Puzzles with Genetic Algorithms", http://www.stes.fi/scai2006/proceedings/step2006-86-mantere-solving-and-rating-sudoku-puzzles.pdf

[6]      "Genetic algorithm", http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm

[7]      Vinko Bradvica, "Algoritmi koji oponašaju procese u prirodi", http://www.zemris.fer.hr/~golub/ga/studenti/seminari/2007_bradvica/index.html

[8]       prof. dr. Vlatko Čerić,  "Genetski algoritmi", http://web.efzg.hr/dok/INF/Ceric/spo/(2d)_genetski_algoritmi.pdf

[9]       "Genethic algortihms ", http://www.obitko.com/tutorials/genetic-algorithms/

[10]    "Solving n-Queen problem using global paralell genetic algorithm", http://www.zemris.fer.hr/~golub/clanci/eurocon2003.pdf

[11]    "Solution of n-Queen Problem by Genetic Algorithm", http://www.iba.k.u-tokyo.ac.jp/english/userlog.cgi?queenrun

[12]    "Optimal solutions for symmetric TSPs",  http://www.informatik.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/STSP.html 

8.      Sažetak

            Tema ovog rada su genetski algoritmi. Opisuje se kakvi su to točno algoritmi i kako rade. Kod takvih algoritama problemi se rješavaju evolucijskim procesom koji rezultira najboljim rješenjem. Naglasak je stavljen na načine prikaza ili predstavljanja rješenja, genetske operatore (selekcija, križanje i mutacija) te parametre (vjerojatnosti križanja i mutacije i veličina populacije). U drugom dijelu rada opisana je primjena genetskih algoritama. Detaljnije se opisuju problemi trgovačkog putnika i N kraljica koji pripadaju skupini NP-problema za čije se rješavanje genetski algoritmi često koriste.