Uvod


Jedna od zadaća računalne grafike jest prikazivanje i simuliranje dinamičkih procesa poput modela dima, fluida te tkanine o kojemu je riječ u ovome radu. Kako bi se preslikao proces stvaranog svijeta te prikazao pomoću računala potrebno je obavljati simulaciju fizike nad tim dinamičkim procesom kreirajući tako njegov model.  Simulacijom se preslikava realna domena svijeta u diskretnu domenu računala tako da pri tome ne gubimo na realnosti ponašanja simuliranog modela. Ova tehnologija je još u razvitku te će u budućnosti omogućiti prikaz složenih fizikalnih pojava u stvarnom vremenu. Razni dinamički procesi se na ovaj način mogu simulirati te tako koristiti u razne svrhe kao što su istraživanja i proučavanja određenih pojava te povećanja realnosti unutar računalnih igara, simulacija i unutar filmske industrije.

Ovaj rad opisuje način prikaza modela tkanine, simulacije njezinog ponašanja uz mogućnost dinamičkog mijenjanja parametara koji ju definiraju. Također će se prikazati i omogućiti interakcija s tkaninom, djelovanjem vanjskih sila na nju kao što su impuls udarca i vjetra. Koristi se OpenGL standard te je sama izvedba tkanine razrađena u programskom jeziku C# koristeći .NET Framework i OpenTK sučelje koje omogućava komunikaciju između programskog jezika i OpenGL-a.