Ljudi vole komunicirati i prenositi vlastita mišljenja i doživljaje drugima. Od prvih slika na zidovima špilja, preko razvoja slikarstva, kiparstva, filma i animacije, vizualne reprezentacije događaja su postajale sve realnije i ljudi su mogli doživjeti emocije i vidjeti točno što je netko zamislio, čak i kroz vremenski period, a sve na temelju ljudske mašte. No kako je ljudima uvijek zabavnije razmatrati nešto zahtjevnije i nemoguće umjesto zadovoljiti se postojećim, znanost je napredovala i jedan od vizualno privlačnijih produkata je računalna grafika. Računalna grafika omogućava (između ostalog) prikazivanje nerealističnih svjetova i događaja, te uz puno truda i bez ljudskih glumaca može ispričati priču ili pružiti nebrojeno satova zabave u računalnim igrama.

Kako bi prikaz svjetova, likova, digitalne flore i faune bio što realističniji, potrebna je jača računalna oprema i veći broj detalja pohranjen u podacima koji čine neku grafičku scenu. No budući da nisu svi ljudi u ekonomskoj prilici imati najmoćnija računala, koja i sama imaju granicu kvalitete grafičkog prikaza, iznimna količina detalja u prikazima objekata se postiže na različite načine, koji ne uključuju modeliranje dodatnih detalja na prikazanim objektima, već primjene mape normala i visinske mape.

Tema ovog rada je povezana uz dva srodna koncepta primjene tekstura: visinske mape i mape normala. Cilj rada je proučiti izradu mapa na temelju različitih ulaznih parametara u različitim okruženjima, ograničenja u smislu kvantizacije podataka zapisanih u mape i moguća proširenja, te primjene mapa normala i visinskih mapa za različite znanstvene i druge svrhe. Uz navedeno, prikazuju se usporedbe u kvaliteti prikaza s obzirom na broj poligona u sceni, rezoluciju i način primjene mapa, te usporedbe statičnih scena sa i bez korištenja obje vrste mapa.

Kao praktični dio ovog rada, izrađene su dvije aplikacije, čija svrha je omogućiti dobivanje visinskih mapa iz modela, te mapa normala iz bilo koje teksture. Aplikacije su međusobno nezavisne, te pružaju jednostavno grafičko sučelje za promjenu parametara, učitavanje sadržaja te spremanje željenog produkta za daljnje korištenje.