SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 
 
 
 
 

  DIPLOMSKI RAD br. 1723

  FIZIKALNA SIMULACIJA SUDARA KONKAVNIH KRUTIH TIJELA

  Igor Popovski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zagreb, svibanj 2008.